Nashik Zone 2019

प्र.क्र. व अर्ज स्विकारल्याची दिनांक तक्रारीचे स्वरुप तक्रारदार ग्राहकाचे नांव व पत्ता व ग्रा.क्र. निर्णय क्र. दिनांक पहा/डाऊनलोड
प्र.क्र. ०१/१९
०१/०४/२०१९
अवास्तव वीज बिल दुरुस्त करुन मिळणे बाबत. श्री. चारुदत्त मधुकर देव,
घरनं. २१०६, नावदरवाजा, देववाडा, नाशिक ४२२००१
(ग्रा.क्र. ०४९०१२२३६४९१)
३४५
१४/०६/२०१९
Download now
प्र.क्र. ०२/१९
०१/०४/२०१९
अवास्तव आलेले विजदेयक दुरुस्त करुन मिळणे बाबत. श्री. अशोक गुलाब मालपुरे .
मातृमंगल रा. शिवाजी नगर,
कळवण जिल्हा नाशिक ४२५०१
(ग्रा.क्र. ०७०५५००२५९२१)
३४६
१४/०६/२०१९
Download now
प्र.क्र. ०३/१९
०१/०४/२०१९
इतर सदस्यांच्या संमतीशिवाय सामाईक विहीरीवर वीज जोडणी देणेबाबत. श्रीमती इंदुबाई विठठ्ल ढोली,
मु.पो. डुबेर, (ढोली मळा).ता. सिन्नर जिल्हा नाशिक ४२२१०३
(ग्रा.क्र. ०७५५९०७००९३२)
३६९
१९/०७/२०१९
Download now
प्र.क्र. ०५/१९
०१/०४/२०१९
अवास्तव आलेले विजदेयक दुरुस्त करुन मिळणे बाबत . श्री.रिजवान अह. एजाज अहमद,
स.नं. १०४/ २ब/१०५/२५४,
प्लॉट नं. ८८ , ता. मालेगांव  जिल्हा नाशिक ४२३२०२
(ग्रा.क्र. ०६५५१४९५८९९२)
३७०
१९/०७/२०१९
Download now
प्र.क्र. ०८/१९
०४/०४/२०१९
अवास्तव विजदेयकाबाबत. मे. नवसंजीवणी हॉस्पीटल,
संकल्प स्पेशालीटी हेल्थकेअर प्रा.लि.
मोटकरीवाडी, नाशिक ४२२००२
(ग्रा.क्र. ०४९०१६०४४१७१)
३५४
२८/०६/२०१९
Download now
प्र.क्र. ०९/१९
०४/०४/२०१९
अवास्तव आलेले विजदेयक दुरुस्त करुन मिळणे बाबत. श्री. गंगाधर मनाजी निकम, .
‘विश्रामकुंज’ बगला नं. २,
योगेश्वर कॉलनी, टी.व्ही. सेंटर,
मालेगांव कॅम्प, ता. मालेगांव   जिल्हा नाशिक ४२३२०३
(ग्रा.क्र. ०५४०२०१०३५८५)
३४७
१४/०६/२०१९
Download now
प्र.क्र. १०/१९
०४/०४/२०१९
अवास्तव आलेले विजदेयक दुरुस्त करुन मिळणे बाबत. श्री. संजयकुमार शिवचंद ललवाणी,
विनयभवन, आय.यु.डी.पी., डी-४, मनमाड ता.नांदगांव,
जिल्हा नाशिक
(ग्रा.क्र. ००७७५१०१०७३४१)
३७१
१९/०७/२०१९
Download now
प्र.क्र. १२/१९
ते
प्र.क्र.४६/१९
०२/०५/२०१९
सिक्युरिटी डिपॉझिट परत मिळणे बाबत. मे. इंडस टॉवर्स लि.
२०१०, ई कोर, दुसरा मजला,
मार्वल एज्ड, विमान नगर, पुणे ४११०१४
३६०
०५/०७/२०१९
Download now
प्र.क्र. ४७/१९
ते
प्र.क्र.६१/१९
०२/०५/२०१९
सिक्युरिटी डिपॉझिट परत मिळणे बाबत. मे. इंडस टॉवर्स लि.
२०१०, ई कोर, दुसरा मजला,
मार्वल एज्ड, विमान नगर, पुणे ४११०१४
३६१
०५/०७/२०१९
Download now
प्र. कं. ०४/१९
०१/०४/२०१९
अवास्तव वीज बिलबाबत तक्रार मे कल्याणी चॅरिटेबल ट्रस्ट करीता सपकाळ
नॉलेज हब, अंजनेरी त्रिंबकेश्वर जिल्हा
नाशिक
४२२२९३
(ग्रा.कं. ०४९०६९०१८७८०)
३७४
०९/०८/२०१९
Download now
प्र. कं. ०६/१९
०४/०४/२०१९
रिफंड ऑफ़ एक्सेस अमाऊंट कलेक्टेड
एफ. ए. सी. / ए. ई. सी.
मे. अवधुत हिट अँण्ड ट्रिट प्रा. लि.
एफ. १६ ए, अंबड, एम. आय. डी. सी.
नाशिक ४२२०१०
(ग्रा.कं. ०४९१३९०२३६६०)
३८९
३०/०८/२०१९
Download now
प्र. कं. ०७/१९
०४/०४/२०२०
रिफंड ऑफ़ एक्सेस अमाऊंट कलेक्टेड
एफ. ए. सी. / ए. ई. सी.
मे इंडक्शन हार्डेनिंग कं.
प्लॉट नं. डब्ल्यु. ११६, एम. आय. डी. सी.
नाशिक ४२२०१०
(ग्रा.कं. ०४९१३९०१६५४०)
३९०
३०/०८/२०१९
Download now
प्र. कं. ६२/१९
०२/०५/२०१९
बिलबाबत तक्रार अर्ज. मे. सिएट टायर्स लि.
८२, एम. आय. डी. सी. इंडस्ट्रीयल इस्टेट,
सातपुर नाशिक ४२२००७
(ग्रा.कं. ०४९०६९००२२८४)
३७५
०९/०८/२०१९
Download now
प्र. कं. ६३/१९
०८/०५/२०१९
विजपुरवठा सुरु करण्यास झालेल्या
विलंबाबाबत एस. ओ. पी. मिलणे बाबत.
श्री. माणिकराव विठोबा नेहे,
घर नं. २५५, माणिक मार्केट, शिवजी
नगर, सातपुर नाशिक ४२२००१
(ग्रा.कं. ०४९०६००४४५२९, ०४९०६००२२३५५)
३७६
०९/०८/२०१९
Download now
प्र. कं. ६५/१९
१३/०६/२०१९
अवास्तव वीज बिलबाबत. मे. राशी केमीकल्स अँण्ड प्लास्टीक्स,
बी.९७, स्टाईस, मुसळगांव ता. सिन्नर,
जि. नाशि ४२२०१३
(ग्रा.कं. ०७५९४८००४१३५)
३७७
०९/०८/२०१९
Download now
प्र. कं. ६६/१९
२६/०६/२०१९
रिफंड ऑफ इनट्रेस्ट ऑन टॅरिफ
डिफरन्स
मे. के. सी. टूल्स प्रा. लि.
गट नं. १५०, पोस्ट चास
ता. जि. अहमदनगर
(ग्रा.कं. १६२०३९००५५८०)
३७८
०९/०८/२०१९
Download now
प्र. कं. ६७/१९
०१/०७/२०१९
विजपुरवठा खंडीत करणे बाबत. मे. एशियन इलेक्ट्रानिक्स लि.
प्रो. श्रीञ रुपेश धिरवाणी, एम. आय. डी. सी.
सातपुर, नाशि ४२२००७
(ग्रा.कं. ०४९०६९०००४३५)
३८३
०७/०८/२०१९
Download now
प्र. कं. ७०/१९
११/०७/२०१९
बिलबाबत तक्रार अर्ज. मे. हिंदुस्तान आईस फॅक्टरी,
प्रो. जितेंद्रसिंग एल. सारडा,
४३, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, स्टेशन रोड,
कोपरगांव जीञ अहमदनगर ४२६६०१
(ग्रा.कं. १६४८१००२९५९८)
३८५
२३/०८/२०१९
Download now
प्र. कं. ६३/१९
०८/०५/२०२४
वीज बिलबाबत तक्रार अर्ज. श्री. शब्बीर सरदार मंसूरी,
एस. टी. स्टॅड रोड, मेनरोड ता. कळवण,
जिल्हा नाशि
(ग्रा.कं. ०७०५५०२३५४५)
४८६
२३/०८/२०१९
Download now

Urja
Empowering the Consumer