Nashik Zone 2018

प्र.क्र. व अर्ज स्विकारल्याची दिनांक तक्रारीचे स्वरुप तक्रारदार ग्राहकाचे नांव व पत्ता व ग्रा.क्र. निर्णय क्र. दिनांक पहा/डाऊनलोड
२५/१७
१८/११/२०१७
रिकव्हरी आॅफ एक्सेस ट्रान्समिशन चार्जेस मे. जिंदाल पॉलीफिल्म्स् जि.२८ के.एम. माईलस्टोन, एन.एच.३, मुंठेगांव ता. इगतपुरी जि.नाशिक(ग्रा.क्र.०५२७८९१०१२९) २१
०१/०३/२०१८
Download now
२६/१७
०२/१२/२०१७
रिफंड आॅफ सिक्युरिटी डिपॉझीट. मे. इंडुस टॉवर लि.२०१०, ई कोर, २ रा मजला,मार्वल एज्ड, विमाननगरपुणे ४११०१४ १०
१२/०१/२०१८
Download now
२७/१७
०२/१२/२०१७
रिफंड आॅफ सिक्युरिटी डिपॉझीट. मे. इंडुस टॉवर लि.२०१०, ई कोर, २ रा मजला,मार्वल एज्ड, विमाननगरपुणे ४११०१४
१२/०१/२०१८
Download now
२८/१७
०४/१२/२०१७
एक्सेस बिलींग. श्री. दिनकर सखाराम बोडके,पहिला मजला, श्री.गणेश क्लासीक,आनंदवली,गंगापुररोडनाशिक (ग्रा.क्र.०४९०५००३४२४०) ११
१२/०१/२०१८
Download now
२९/१७
१९/१२/२०१७
रिफंड आॅफ डिफरन्स अमाऊंट डयु.टु. चेंज इन टॅरिफ डॉ.श्री.गिरीश दादासाहेब धाडवड,सन स्कॅन सेंटर, स.न.६४९/अे/२६, कुलकर्णी गार्डनसमोर, साधु वासवाणीरोड,‘ारणपुर रोड,नाशिक ४२२००२(ग्रा.क्र.०४९०१६८०१६१४) १३
०२/०२/२०१८
Download now
३०/१७
१९/१२/२०१७
रिफंड आॅफ डिफरन्स अमाऊंट डयु.टु. चेंज इन टॅरिफ. डॉ. श्री. हेमंत जे. कोतवाल,सन स्कॅन सेंटर, स.न.६४९/अे/२६, कुलकर्णी गार्डनसमोर, साधु वासवाणीरोड,‘ारणपुर रोड,नाशिक ४२२००२(ग्रा.क्र.०४९०१६८०१६२२) १४
०२/०२/२०१८
Download now
३१/१७
२६/१२/२०१७
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. चार्जेस. मे. भावेश पॉलीमर्स प्रा. लि.गट नं. १६२, एम.आय.डी.सी.माळेगांव ता. सिन्नर जि. नाशिक ४२२१०३(ग्रा.क्र.०६५९४९०२०९७०) २२
०१/०३/२०१८
Download now
३२/१७
२६/१२/२०१७
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड ए.ई.सी. अॅण्ड एफ.अे.सी. चार्जेस. मे. भावेश पॉलीमर्स प्रा. लि.गट नं. १६२, एम.आय.डी.सी.माळेगांव ता. सिन्नर जि. नाशिक ४२२१०३(ग्रा.क्र.०६५९४९०२०९७०) २३
०१/०३/२०१८
Download now
३३/१७
३०/०१/२०१८
रिफंड आॅफ सिक्युरिटी डिपॉझीट विथ इनस्ट्रेस. मे. रामदास इस्पात अॅण्ड मेटल प्रा.लि., प्लॉट न.४-१२२/३, नागापुर,एम.आय.डी.सी. अहमदनगर(ग्रा.क्र.१६२०१९००४९४०) ६९
११/०५/२०१८
Download now
३४/१७
०५/०२/२०१८
मिटर लावलेले नसतांना बिल दिल्याबाबत. श्रीमती जयीता अजॉय शॉ,४०३ स्पेस जेनिथ, सावरकरनगर,नाशिक ४२२०१३(ग्रा.क्र. ०५७३३०१४५०३१) ७०
११/०५/२०१८
Download now
३५/१७
०८/०२/२०१८
नो युज मध्ये दिलेले वीज बिल कमी करुन मिळणे बाबत. श्री. इक्बाल अहमद अब्दुल रेहमान,स.न. ३८/३, पी.एन. ४५,मालेगांव, जिल्हा नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र. ०६५५१०४४८१३२) ५६
२१/०४/२०१८
Download now
३६/१७
२९/०२/२०१८
अनाधिकाला पासुन उभा केलेल्या सांगाडयावर ट्रान्सफॉर्मर त्वरीत बसुवन मिळणे बाबत. सौ. सुशिला रामराव बोरुडे,‘‘श्री.ज्ञानेश्वरी’’श्री.ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक प्रतिष्ठाण शेजारी,नेवासा खु।। ता. नेवासा,जिल्हा अहमदनगर (ग्रा.क्र.७२७९) ५७
२१/०४/२०१८
Download now
३७/१७
२३/०२/२०१८
अवास्तव विजदेयक दुरुस्त करुन मिळाणे बाबत. श्री. शिवराम हरी मांडे, ४२६, लाम रोड, देवळाली कॅम्प,नाशिक ४२२४०१ (ग्रा.क्र.०४९०८००२१९९१, ०४९०८००२१९०८) ५८
२१/०४/२०१८
Download now
३८/१७
२६/०२/२०१८
खंडीत विजपुरवठा पुर्ववत जोडणी करणे, दरसंकेत बदल फरकाचे विजदेयक अमान्य व आर्थिक नुकसान भरपाई मिळणेबाबत मे. साई कावेरी पेट्रोलियम, व्दारा – विलास मुरलीधर कडुमु.पो.लोहगांव, नगर मनमाड रोड,ता. राहाता जि. अहमदनगर (ग्रा.क्र.८५०६९००१४०७०) ११६
२९/०६/२०१८
Download now
३९/१७
०६/०३/२०१८
बिलाच्या थकबाकीपोटी विजपुरवठा खंडीत करण्याची नोटीस दिल्याबाबत. मे.विंचुरकर-पवार डायग्नोसिस सेंटरस.नं. ३३५अे, प्लॉट नं. ४, रामटेक,एल.आय.सी. कॉलनीजवळ, कॅम्परोड, ता. मालेगांव जिल्हा नाशिक ४२३२०३(ग्रा.क्र.०६५५११३८४४५६) ५९
२१/०४/२०१८
Download now
४०/१७
१९/०३/२०१८
अवास्तव वीज बिलाबाबत ची थकबाकीमुळे विजपुरवठा खंडीत करण्याची नोटीस प्राप्त झाल्याने तक्रार अर्ज. सिनी. डि.इ.इ. (जी) मध्यरेल भुसावल पाडली रेल्वे स्टेशन, (मध्यरेल्वे)ता.इगतपुरी, जि. नाशिक (ग्रा.क्र.०५२३१००००७२८) १०५
१८/०६/२०१८
Download now
४१/१७
०६/०३/२०१८
कॉम्पेनसेशन आॅफ लॉस आॅकर्ड टु मेनटेन्ड पॉवर सप्लाय आॅन डी.जी.सेट. मे. इंडस टॉवर्स लि. २०१० ई कोर, दुसरा मजला, मार्वल एज्ड, विमान नगर पुणे ४११०१४(ग्रा.क्र.१४८०३००१३६४३) ९३
०८/०६/२०१८
Download now
४२/१७
०६/०३/२०१८
कॉम्पेनसेशन आॅफ लॉस आॅकर्ड टु मेनटेन्ड पॉवर सप्लाय आॅन डी.जी.सेट. मे. इंडस टॉवर्स लि. २०१० ई कोर, दुसरा मजला, मार्वल एज्ड, विमान नगर पुणे ४११०१४(ग्रा.क्र.१४८०३३८०५६४३१) ९४
०८/०६/२०१८
Download now
४३/१७
०६/०३/२०१८
कॉम्पेनसेशन आॅफ लॉस आॅकर्ड टु मेनटेन्ड पॉवर सप्लाय आॅन डी.जी.सेट. मे. इंडस टॉवर्स लि. २०१० ई कोर, दुसरा मजला, मार्वल एज्ड, विमान नगर पुणे ४११०१४(ग्रा.क्र.१४८०३८२८७४७५) ९५
०८/०६/२०१८
Download now
४४/१७
०६/०३/२०१८
कॉम्पेनसेशन आॅफ लॉस आॅकर्ड टु मेनटेन्ड पॉवर सप्लाय आॅन डी.जी.सेट. मे. इंडस टॉवर्स लि. २०१० ई कोर, दुसरा मजला, मार्वल एज्ड, विमान नगर पुणे ४११०१४(ग्रा.क्र.१४८३६८००३९०२) ९६
०८/०६/२०१८
Download now
४५/१७
०६/०३/२०१८
कॉम्पेनसेशन आॅफ लॉस आॅकर्ड टु मेनटेन्ड पॉवर सप्लाय आॅन डी.जी.सेट. मे. इंडस टॉवर्स लि. २०१० ई कोर, दुसरा मजला, मार्वल एज्ड, विमान नगर पुणे ४११०१४(ग्रा.क्र.१४८१८८००२५९२) ९७
०८/०६/२०१८
Download now
४६/१७
०६/०३/२०१८
कॉम्पेनसेशन आॅफ लॉस आॅकर्ड टु मेनटेन्ड पॉवर सप्लाय आॅन डी.जी.सेट. मे. इंडस टॉवर्स लि. २०१० ई कोर, दुसरा मजला, मार्वल एज्ड, विमान नगर पुणे ४११०१४(ग्रा.क्र.१४८५५८२८६७०६) ९८
०८/०६/२०१८
Download now
४७/१७
०८/०३/२०१८
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड एफ.ए.सी.विना नोटीस विजपुरवठा तात्पुरता खंडीत केल्या बाबत. मे.राधे फुड प्रा.लिप्लॉट नं. १३/२, नागापुर एम.आय.डी.सी. अहमदनगर(ग्रा.क्र.१६२०१९००६३००)श्री. वसंत शिवराम कुरुप, ११७
२९/०६/२०१८
Download now
१९/०३/२०१८ फ्लॅट नं. १, रॉयल अपार्टमेंंट,माणेकशा नगर, पुणेरोडनाशिक ४२२०११,(ग्रा.क्र.०४९०१४५०१४५१) ०८/०६/२०१८ Download now
४९/१७
२०/०३/२०१८
कॉम्पेनशेसन मिळणे बाबत. श्री. ‘ाफीक अहमद जमील अहमदएस.एन.१५८/१, पी.एन. नं. ७६,मुस्लीमनगर,मालेगांव जि.नाशिक(ग्रा.क्र.०६५५१०२४९२४०) १२०
२९/०६/२०१८
Download now
५०/१७
२०/०३/२०१८
कॉम्पेनशेसन मिळणे बाबत. श्री. सय् यद ‘ाकील सय् यदसव्र्हे नं. १५८, प्लॉट नं. ७८,७९नयापुरा वार्ड, मालेगांव जि. नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र.०६५५१०२४७०९९) १२१
२९/०६/२०१८
Download now
५१/१७
२०/०३/२०१८
कॉम्पेनशेसन मिळणे बाबत. श्री. ‘ाफीक मोहम्मद मुस्तफा,सव्र्हे नं. १५८, प्लॉट नं.३८नयापुरा वार्ड, मुस्लीमनगर मालेगांव जि. नाशिक ४२३२०३(ग्रा.क्र.०६५५१०२४६८९१) १२२
२९/०६/२०१८
Download now
५२/१७
२०/०३/२०१८
कॉम्पेनशेसन मिळणे बाबत. श्रीमती अमना मर्द इब्राहिम,सव्र्हे नं. १५८, प्लॉट नं.५२मुस्लीमनगर, मालेगांवजि. नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र.०६५५१०२४६६३७) १२३
२९/०६/२०१८
Download now
५३/१७
२०/०३/२०१८
कॉम्पेनशेसन मिळणे बाबत. श्री. सिराज अहमद हाजी अब्दुल्हा,सव्र्हे नं. १५८, प्लॉट नं.५९हकीम नगर मुस्लीमनगर, नयापुरावार्ड, मालेगांवजि. नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र.०६५५१०३८०२२८) १२४
२९/०६/२०१८
Download now
५४/१७
२०/०३/२०१८
कॉम्पेनशेसन मिळणे बाबत. श्री. हाजी बफाती / अब्दुल गफुर,सव्र्हे नं. १५२, प्लॉट नं.९८नयापुरावार्ड, मालेगांवजि. नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र.०६५५१०२४६८२३) १२५
२९/०६/२०१८
Download now
५५/१७
२०/०३/२०१८
कॉम्पेनशेसन मिळणे बाबत श्री. इकबाल अहमद हनिफ,सव्र्हे नं. १५८, प्लॉट नं.४०मुस्लीम नगर नयापुरा, मालेगांवजि. नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र.०६५५१०२४६७८५) १२६
२९/०६/२०१८
Download now
५६/१७
२०/०३/२०१८
कॉम्पेनशेसन मिळणे बाबत श्री. मो. बशीर अब्दुल ‘ाकुर,सव्र्हे नं. १५८/१, प्लॉट नं.६८नयापुरा वार्ड, मालेगांवजि. नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र.०६५५१०४८६८५९) १२७
२९/०६/२०१८
Download now
५७/१७
२०/०३/२०१८
कॉम्पेनशेसन मिळणे बाबत. श्री. मोहम्मद मुर्तजा बफ्ती,सव्र्हे नं. १५८, प्लॉट नं.४१, ४२,मुस्लीम नगर नयापुरावार्ड, मालेगांव, जि. नाशिक ४२३२०३(ग्रा.क्र.०६५५१०३८२८९१) १२८
२९/०६/२०१८
Download now
५८/१७
२२/०३/२०१८
अवास्तव वीज बिलाबाबत तक्रार अर्ज. श्रीमती चांदाबाई चुनीलाल बोथरा,व्दारा श्री. फकीरचंद बोथरा,वहीवाटदार, अंबिकानगर, कोटमगांव रोड, मु.पो.लासलगांव,जिल्हा नाशिक. (ग्रा.क्र.०७४२८०००१३८८) ९०
०८/०६/२०१८
Download now
०१/१८
१९/०४/२०१८
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड एफ.ए.सी. ए.ई.सी. अॅण्ड अॅडिशनल एफ.ए.सी. मे.एम.आय.टी.सी.रोलींग मिल प्रा.लि.प्लॉट नं. बी-२, २/२, एम.आय.डी.सी. पालखेड ता. दिंडोरीजिल्हा नाशिक ४२२११३(ग्रा.क्र.०७३०३९०१६९९०) ११३
२९/०६/२०१८
Download now
०२/१८
१९/०४/२०१८
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड एफ.ए.सी. ए.ई.सी. अॅण्ड अॅडिशनल एफ.ए.सी. मे.एम.आय.टी.सी.रोलींग मिल प्रा.लि.प्लॉट नं.बी-२, २/१,एम.आय.डी.सी. पालखेड ता. दिंडोरीजिल्हा नाशिक ४२२११३(ग्रा.क्र.०७३७५९०१५३७०) ११४
२९/०६/२०१८
Download now
०३/१८
१९/०४/२०१८
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड एफ.ए.सी. ए.ई.सी. अॅण्ड अॅडिशनल एफ.ए.सी. मे. जिंदाल पॉलीफिल्म्स् लि.गट नु.९३२, ९३५ व ९३८ मुंढेगांव ता. इगतपुरी जि.नाशिक(ग्रा.क्र.०५२७८९१०१२९) ११५
२९/०६/२०१८
Download now
०४/१८
१९/०४/२०१८
सामाईक विहीरीवरील वीज कनेक्शन विनाअट जोडुन मिळावे या बाबत तक्रार अर्ज श्री.बहिरु गणपत वामणे,रा. डुबेर, ता. सिन्नर,जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र.०७५५९००५६३२४) ९१
०८/०६/२०१८
Download now
०५/१८
१९/०४/२०१८
डिफरंन्स अमाऊंट डयु टु चेंज इन टॅरिफ. डॉ. श्री.अरुण पी. बेहेरे,इंदुमती हॉस्पीटल, पहिला मजला,नाशिक पुणे रोड, नाशिकरोड(ग्रा.क्र.०४९०८५२४२०२३) ११८
२९/०६/२०१८
Download now
०६/१८
२०/०४/२०१८
नॉन रिप्लेसमेंट आॅफ फेल्ड डी.टी.सी. अॅज पर एस.ओ.पी. रेग्युलेशन अॅण्ड हेन्स कॉम्पेनशेशन . मे. इंडस टॉवर्स लि. २०१० ई कोर, दुसरा मजला, मार्वल एज्ड, विमान नगर पुणे ४११०१४(ग्रा.क्र.०७७५८८००१८३३) ९२
०८/०६/२०१८
Download now
०७/१८
२६/०४/२०१८
डिफरंन्स अमाऊंट डयु टु चेंज इन टॅरिफ. प्राचार्य, सेंट झेवीअर हायस्कुल,नेहरुनगर, नाशिक पुणा हायवे,नाशिकरोड ४२२१०१(ग्रा.क्र.०४९०८११३११०३) ११९
२९/०६/२०१८
Download now
०८/१८
०५/०५/२०१८
रिफंड आॅफ ए.ई.सी. अॅण्ड अॅडिशनल एफ.ए.सी. अॅण्ड एक्सेस रिकव्र्हड अॅडीशनल एफ.अे.सी. मे. न्यु. नटराज इंडस्ट्रीज,प्लॉट नं. ८७०,७१ एम.आय.डी.सी.माळेगांव ता. सिन्नर जि.नाशिक४२२१०३ (ग्रा.क्र.०७५९४९०१९५९०) १३३
१३/०७/२०१८
Download now
०९/१८
०५/०५/२०१८
रिफंड आॅफ ए.ई.सी. अॅण्ड अॅडिशनल एफ.ए.सी. अॅण्ड एक्सेस रिकव्र्हड अॅडीशनल एफ.अे.सी. मे.वाधवा इनफ्राकोअर स्टिल प्रा.लिप्लॉट नं. २६/१ए एम.आय.डी.सी.सिन्नर नाशिक ४२२१०३(ग्रा.क्र.०४९०१९०१८५५०) १३५
१३/०७/२०१८
Download now
१०/१८
०५/०५/२०१८
रिफंड आॅफ ए.ई.सी. अॅण्ड अॅडिशनल एफ.ए.सी. अॅण्ड एक्सेस रिकव्र्हड अॅडीशनल एफ.अे.सी. मे. नाशिक इस्पात प्रा.लि.प्लॉट नं. ई २६, एम.आय.डी.सी.सिन्नर नाशिक ४२२१०३(ग्रा.क्र.०७५९४९०२०७२०) १३४
१३/०७/२०१८
Download now
११/१८
०५/०५/२०१८
चेंज आॅफ कॅटेगरी व रिफंड आॅफ टॅरिफ डिफरन्स एच.टी. इंडस्ट्रीयल टु एच.टी. इंडस्ट्रीयल एन.सी. मे.स्वस्तीक पल्प अॅण्ड पेपर प्रा.लि.प्लॉट नं. अे-६५, एम.आय.डी.सी., माळेगांव सिन्नर जि. नाशिक ४२२११३.(ग्रा.क्र. ०७५९४९०१८५८०) १४९
२७/०७/२०१८
Download now
१२/१८
०८/०६/२०१८
रिफंड आॅफ इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस. मे. नाशिक इस्पात प्रा.लि.प्लॉट नं. ई २६, एम.आय.डी.सी.सिन्नर नाशिक ४२२१०३(ग्रा.क्र.०७५९४९०२०७२०) १७६
०७/०९/२०१८
Download now
१३/१८
०८/०६/२०१८
रिफंड आॅफ इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस. मे. न्यु. नटराज इंडस्ट्रीज,प्लॉट नं. ८७०,७१ एम.आय.डी.सी.माळेगांव ता. सिन्नर जि.नाशिक४२२१०३ (ग्रा.क्र.०७५९४९०१९५९०) १७७
०७/०९/२०१८
Download now
१४/१८
०६/०६/२०१८
अंदाजे / सरासरी वीज बिल योग्य दुरुस्त करुन मिळणे बाबत. श्री.चेतन जयंतीलाल वसानी,करीता श्री. विनायक देखंडे,१०११/१३, चांदवडकर लेन,नाशिक ४२२ ००१ (ग्रा.क्र. ०४९०२१८१९४८) १५७
१०/०८/२०१८
Download now
१५/१८
०८/०६/२०१८
चुकीचे बिल दुरुस्त करुन मिळणे व खंडीत केलेला विजपुरवठा पुन्हा जोडुन मिळणे बाबत श्री.खालीद अहमद मोह. उमर,स.न. १५७ प्लॉट नं. ७७१२,गुरुवार वार्ड ता. मालेगांव,जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र. ०६५५१४९६३८२) १४४
२०/०७/२०१८
Download now
१६/१८
०८/०६/२०१८
चुकीचे बिल दुरुस्त करुन मिळणे व खंडीत केलेला विजपुरवठा पुन्हा जोडुन मिळणे बाबत. ‘ाफिक अह.अब्दुल रशीद चैधरी, स.न. २१५/२,प्लॉट नं. ३६,नवापुरा, ता. मालेगांव,जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र. ०६५५१८८५३९४०) १४५
२०/०७/२०१८
Download now
१७/१८
०८/०६/२०१८
फॉल्टी मिटर अॅण्ड रिव्हीजन आॅफ बिल अॅज पर टेस्टिंग रिपोर्ट. श्री. मोहम्मद याकुब मेहबुब,४४८, रविवार वार्ड, मालेगांवजिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र.०६५५१०२२०२०४) १६८
२४/०८/२०१८
Download now
१८/१८
११/०६/२०१८
अतिरिक्त लोड पेनॉल्टी म्हणुन वसुल केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळणे बाबत. श्री.किशोर कन्हैयालाल मंुदडा,मुंदडा भगर मिल, व्दारका हॉटेलच्या मागे,माणेकशा नगर, व्दारका,नाशिक ४२२०११ (ग्रा.क्र.०४९०१२५३०८६१) १५८
१०/०८/२०१८
Download now
१९/१८
११/०६/२०१८
घरगुती वीज जोडणी असतांना व्यापारी दराने होणारी आकारणी रदद् करणे व जादा घेतलेले मागील पैसे परतावा करणे बाबत. सौ. रेवती रमेश आहेर,प्लॉट नं. ९,सर्वेश्वर सोसायटी,कॉलेजरोड, नाशिक ४२२००५(ग्रा.क्र.०४९०१२५९०९११) १६९
२४/०८/२०१८
Download now
२०/१८
१२/०६/२०१८
वितरण कंपनीकडे खंडीत केलेला विजपुरवठा पुर्ववत जोडुन मिळणेबाबत. श्री.सुर्यभान पंुजा गामणे , मु.व-हेदारणा पो.दारणासांगवी,ता. निफाड जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र. ०७३८८०००३८०९) १३६
२०/०७/२०१८
Download now
२१/१८
२१/०६/२०१८
अवास्तव विजदेयक दुरुस्त करुन मिळाणे बाबत. श्री.विजय राठी,करीता श्री. जे.एन. राठी,गिरीधरवाडी , गंगापुर रोड,नाशिक ४२२००१ (ग्रा.क्र.०४९०१३१००५३४) १६१
१०/०८/२०१८
Download now
२२/१८
२१/०६/२०१८
अवास्तव विजदेयक दुरुस्त करुन मिळाणे बाबत. श्री.विजय राठी,करीता श्री. जे.एन. राठी,गिरीधरवाडी , गंगापुर रोड,नाशिक ४२२००१ (ग्रा.क्र.०४९०१३१००५४२) १६०
१०/०८/२०१८
Download now
२३/१८
२१/०६/२०१८
अवास्तव विजदेयक दुरुस्त करुन मिळाणे बाबत. श्री.विजय राठी,करीता श्री. जे.एन. राठी,गिरीधरवाडी , गंगापुर रोड,नाशिक ४२२००१ (ग्रा.क्र.०४९०१३१००५८५) १५९
१०/०८/२०१८
Download now
२४/१८
२२/०६/२०१८
कंपनीकडे बेकायदेशिर तोडलेला विजपुरवठा त्वरीत जोडुन द्यावा व एस.ओ.पी. प्रमाणे भरपाई मिळणेबाबत. श्री.संजय नारायण मानकर,रा. चाडेगांव पो. कोटमगांव ता.जि. नाशिक,(ग्रा.क्र. ०४९५४७००२६०१) १६२
१०/०८/२०१८
Download now
२५/१८
१२/०७/२०१८
‘ोतात पडलेले पोल उभे करुन लोंबकळणा-या तारा दुरुस्त करण्यात याव्यात व नादुरुस्त असलेले वीज मिटर बदलुन देण्याबाबत. श्री. भागवत विठोबा जाधव ,एन ४१/सी/डी २४१८/८,डॉ.आंबेडकर गार्डनजवळ, दत्तमंदीर स्टॉप, त्रिमुर्ती चैक, उंटवाडीरोड, सिडको ४ थी स्किम,नविन नाशिक ४२२००८ (ग्रा.क्रं.०७५९३०००११३९/०४७७) १७०
२४/०८/२०१८
Download now
२६/१८
१२/०७/२०१८
अवास्तव बिल दुरुस्त करुन मिळणे बाबत.नविन वीज जोडणी मिळण्ेा बाबत. श्री. मोहम्मद हरुण हाजी अब्दुल ‘ाकुर, घर नं. ७७१२, गुरुवार वार्ड, मालेगांव जि. नाशिक (ग्रा.क्र. ०६५५१०१२७५७३)श्री.खुर्शिद अह. हाजी अशफाक अह.,नगर भुमापन क्र. ५४१/५९, १८४
१४/०९/२०१८
Download now
१२/०७/२०१८ सि.नं. ५४१/५०, घर नं. ६५७,गट नं. ६, नवापुरा, मालेगांवजिल्हा नाशिक ४२३२०३ १४/०९/२०१८ Download now
२८/१८
१२/०७/२०१८
अवास्तव वीज बिलाबाबत. श्री. किसन बारकु पालवे,पालवेवाडी, माळवाडी(दत्तनगर),घर क्र. १२२, मु.पो.दापुर,ता.सिन्नर जि. नाशिक ४२२१०३ (ग्रा.क्र.०७६४३०७११४८९) १९२
२८/०९/२०१८
Download now
२९/१८
१६/०७/२०१८
अवास्तव विजदेयकाबाबत तक्रार. श्री. राजाराम पानगव्हाणे,अध्यक्ष, नाशिक ग्रामीण शिक्षणप्रसारक मंडल, ब्रम्हाव्हॅली, शैक्षणिक संकुल,मु.पो. अंजनेरी ता. त्रंबक जिल्हा नशिक ४२२२९३ (ग्रा.क्र.०४९८०००२०६४५) १७८
०७/०९/२०१८
Download now
३०/१८
१६/०७/२०१८
अवास्तव विजदेयकाबाबत तक्रार. श्री. राजाराम पानगव्हाणे,अध्यक्ष, नाशिक ग्रामीण शिक्षणप्रसारक मंडल, ब्रम्हाव्हॅली, शैक्षणिक संकुल,मु.पो. अंजनेरी ता. त्रंबकजिल्हा नशिक ४२२२९३ (ग्रा.क्र.०४९०६९०२०२८०) १७९
०७/०९/२०१८
Download now
३१/१८
१७/०७/२०१८
अंडर प्रोटेस्ट भरलेली रक्कम व्याजासह परत मिळणेबाबत. श्री. हेमंत श्रीराम डागा,२११ ए, मेघदुत ‘ाॉपींग सेंटर,जुने सी.बी.एस. समोर,नाशिक ४२२००१ (ग्रा.क्र.०४९०१६००९७९१) १८६
१४/०९/२०१८
Download now
३२/१८
२०/०७/२०१८
रिफंड आॅफ एस.डी. विथ इनट्रेस. मे.रामदास इस्पात अॅड मेटल प्रा.लि.प्लॉटनं. अे. १२२/३, नागापुर,एम.आय.डी.सी. अहमदनगर(ग्रा.क्र.१६२०१९००४९४०) १७५
०७/०९/२०१८
Download now
३३/१८
२१/०७/२०१८
दरसंकेत बदलाच्या फरकाची रक्कम मिळणे बाबत. डॉ. श्री. मनोज माणिक दगडे,१२, युनिटी मार्केट, मखमलाबाद नाका,पंचवटी नाशिक ४२२००३ (ग्रा.क्र.०४९०१६३८३३६७) २११
२६/१०/२०१८
Download now
३४/१८
२५/०७/२०१८
अवास्तव आलेले वीज बिल दुरुस्त करुन मिळणे बाबत. श्री. जयप्रकाश पुरुषोत्तम शिंदे,‘‘वात्सल्य’ प्लॉट नं. २७,रचना विद्यालय मार्ग, पुरुषोत्तम शिंदे पथ, ‘ारणपुर नाशिक ४२२००२ (ग्रा.क्र. ०४९०१२०९४१५८) १९३
२८/०९/२०१८
Download now
३७/१८
२१/०८/२०१८
अवास्तव विजदेयकाबाबत तक्रार अर्ज. श्री.भगवान बाबुराव धाडणेकर ,फ्लॅट नं. १५, चंद्रमौली सोसायटी,निशांत व्हीलेज, आडगांव पंचवटी, नाशिक ४२२००३ (ग्रा.क्र.०४९१५४०२५८०३) २१२
२६/१०/२०१८
Download now
३८/१८
२१/०८/२०१८
अवाजवी बिल दुरुस्त करुन मिळावे व व्याज व दंड लावण्यात येवु नये याबाबत तक्रार अर्ज. मे. लाईफ केअर हॉस्पीटल,पहिला मजला , सप्तश्रुंगी कॉम्प्ल्ेाक्स,सिडको, लेखानगर,नाशिक ४२२००९ (ग्रा.क्र.०४९०१६४३२३९२) २१३
२६/१०/२०१८
Download now
४१/१८
०५/०९/२०१८
इनट्रेस आॅन रिफंड अमाऊंट आॅफ एक्सेसिव्ह इलेक्ट्रीसिटी डयुटी. मे.भुल्लर मेकॅनिकल सव्र्हिसेस,प्रो. रणजीतसिंग भुल्लर,एम.६२, एम.आय.डी.सी. अंबडनाशिक ४२२१०(ग्रा.क्र.०४९१३९०१६८३०) २१४
२६/१०/२०१८
Download now
३६/१७
२३/०२/२०१८
अवास्तव विजदेयक दुरुस्त करुन मिळाणे बाबत. श्री. शिवराम हरी मांडे, ४२६, लाम रोड, देवळाली कॅम्प,नाशिक ४२२४०१ (ग्रा.क्र.०४९०८००२१९९१, ०४९०८००२१९०८) ५८
२१/०४/२०१८
Download now
३८/१७
२६/०२/२०१८
खंडीत विजपुरवठा पुर्ववत जोडणी करणे, दरसंकेत बदल फरकाचे विजदेयक अमान्य व आर्थिक नुकसान भरपाई मिळणेबाबत मे. साई कावेरी पेट्रोलियम, व्दारा – विलास मुरलीधर कडुमु.पो.लोहगांव, नगर मनमाड रोड,ता. राहाता जि. अहमदनगर (ग्रा.क्र.८५०६९००१४०७०) ११६
२९/०६/२०१८
Download now
४०/१७
१९/०३/२०१८
अवास्तव वीज बिलाबाबत ची थकबाकीमुळे विजपुरवठा खंडीत करण्याची नोटीस प्राप्त झाल्याने तक्रार अर्ज. सिनी. डि.इ.इ. (जी) मध्यरेल भुसावल पाडली रेल्वे स्टेशन, (मध्यरेल्वे)ता.इगतपुरी, जि. नाशिक (ग्रा.क्र.०५२३१००००७२८) १०५
१८/०६/२०१८
Download now
४८/१७
१९/०३/२०१८
विना नोटीस विजपुरवठा तात्पुरता खंडीत केल्या बाबत. श्री. वसंत शिवराम कुरुप,फ्लॅट नं. १, रॉयल अपार्टमेंंट,माणेकशा नगर, पुणेरोडनाशिक ४२२०११,(ग्रा.क्र.०४९०१४५०१४५१) ८९
०८/०६/२०१८
Download now
५८/१७
२२/०३/२०१८
अवास्तव वीज बिलाबाबत तक्रार अर्ज. श्रीमती चांदाबाई चुनीलाल बोथरा,व्दारा श्री. फकीरचंद बोथरा,वहीवाटदार, अंबिकानगर, कोटमगांव रोड, मु.पो.लासलगांव,जिल्हा नाशिक.(ग्रा.क्र.०७४२८०००१३८८) ९०
०८/०६/२०१८
Download now
०४/१८
१९/०४/२०१८
सामाईक विहीरीवरील वीज कनेक्शन विनाअट जोडुन मिळावे या बाबत तक्रार अर्ज श्री.बहिरु गणपत वामणे,रा. डुबेर, ता. सिन्नर,जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र.०७५५९००५६३२४) ९१
०८/०६/२०१८
Download now
३६/१८
२०/०८/२०१८
अवास्तव आलेले वीज देयक दुरुस्त करुन मिळणे बाबत. श्री. सुखदेव पात्रा,करीता श्रीमती सिंधुबाई गवळी,बाबुलाल नर्सरी, स.नं.३४५, औरंगाबाद रोड, पंचवटीनाशिक ४२२००१ (ग्रा.क्र.०४९०१७०१३३८५) २६३
२५/०१/२०१९
Download now
३९-१८
०१/०९/२०१८
रॉग टॅरिफ अॅण्ड करेक्शन देअर आॅफ. मे. केबल कार्पोरेशन आॅफ इंडीया,प्लॉट नं. एफ- ३/१,एम.आय.डी.सी.माळेगांव सिन्नर जि.नाशिक ४२२१०३(ग्रा.क्र.०७५९४९०१०४९०) २२६
३०/११/२०१८
Download now
४०-१८
०१/०९/२०१८
रॉग टॅरिफ अॅण्ड करेक्शन देअर आॅफ. मे. केबल कार्पोरेशन आॅफ इंडीया,प्लॉट नं. एफ- ३/२,एम.आय.डी.सी.माळेगांव सिन्नर जि.नाशिक ४२२१०३(ग्रा.क्र.०७५९४९०२०२५०) २२७
३०/११/२०१८
Download now
४२-१८
०१/०९/२०१८
अवास्तव, सरासरी चुकीचे बिल दुरुस्त करुन मिळणे व खंडीत केलेला विजपुरवठा पुन्हा जोडुन मिळणे बाबत. श्री.इम्तीयाज अहमद सादिकजमा,स.न. ११९/१-२,प्लॉट नं. ८२,ता. मालेगांव,जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र. ०६५५१३८५६९०) २२८
३०/११/२०१८
Download now
४३-१८
२५/०९/२०१८
़एक्सेस रिकव्हर लोड फॅक्टर इनसेंटीव्ह बीकॉज आॅफ एक्सीडींग कॉन्ट्रक्ट डिमांड डयुरीग आॅफ पीक आवर्स. म्ेा. भगवती फेरो मेटल प्रा. लि. जी-७/ जी-८, एम.आय.डी.सी. माळेगांव सिन्नर जि.नाशिक (ग्रा.क्र. ०७५९४९०२२२९०) २४१
१४/१२/२०१८
Download now
४४-१८
२५/०९/२०१८
़एक्सेस रिकव्हर लोड फॅक्टर इनसेंटीव्ह बीकॉज आॅफ एक्सीडींग कॉन्ट्रक्ट डिमांड डयुरीग आॅफ पीक आवर्स. रॉग टॅरिफ अॅण्ड करेक्शन देअर आॅफ. म्ेा. भगवती स्टील कास्ट प्रा. लि. प्लॉट नं डी- १०१, एम.आय.डी.सी. माळेगांव सिन्नर जि.नाशिक (ग्रा.क्र. ०७५९४९०१०३१७)मे. सी.जी.पॉवर अॅण्ड इंडस्ट्रªीयल सोलुशन लिमीटेड, २४२
१४/१२/२०१८
Download now
२५/०९/२०१८ प्लॉट नं. अे-३, एम.आय.डी.सी.अंबड नाशिक ४२२०१०(ग्रा.क्र. ०४९१३९००११७५) ३०/११/२०१८ Download now
४६-१८
२०/१०/२०१८
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. मे. बोथरा अॅग्रो इक्वीपमेंट प्रा.लि.प्लॉट नं. बी-१६, एम.आय.डी.सी.अहमदनगर ४१४१११(ग्रा.क्र. १६२०१९००१४४०) २३०
३०/११/२०१८
Download now
४७-१८
२०/१०/२०१८
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. मे. गौरव अग्रो पाईपस्सव्र्हे नं. ८०, १० माईल स्टोन,नगर कल्याण रोड भिलवणी, ता. पारनेर जि. अहमदनगर (ग्रा.क्र. १५०८३९००४९७०) २३१
३०/११/२०१८
Download now
४८-१८
२०/१०/२०१८
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. मे. पारस पी.व्ही.सी. पाईप अॅण्ड फिटींग प्रा.लि.सव्र्हे नं. १९१ ते १९३,नगर कल्याण रोड भिलवणी, ता. पारनेर जि. अहमदनगर (ग्रा.क्र. १५०८३९००१६७५) २३२
३०/११/२०१८
Download now
४९-१८
२०/१०/२०१८
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. मे.पारस मिरॅक्ल पॉली प्राडक्ट प्रा.लि.,गट नं. ३५१, १० माईल स्टोन, नगर कल्याण रोड भिलवणी, ता. पारनेर जि. अहमदनगर (ग्रा.क्र. १५०८३९००५७३०) २३३
३०/११/२०१८
Download now
५०-१८
२०/१०/२०१८
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी.रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. मे. पारस पाईप इंडस्ट्रीज,प्लॉट नं.एल-१३५, एम.आय.डी.सी. नागापुर, अहमदनगर ४१४१११(ग्रा.क्र. १६२०१९०१००८०)मे. बोथरा अॅग्रो इक्वीपमेंट प्रा.लि. २३४
३०/११/२०१८
Download now
२०/१०/२०१८ नविन कृषीपंप वीज जोडणी मिळणे बाबत. प्लॉट नं. अे-१३, एम.आय.डी.सी.नागापुर अहमदनगर ४१४१११(ग्रा.क्र. १६२०१९००७१००)श्री. राजेंद्र मुरलीधर कोठुळे, ३०/११/२०१८ Download now
२४/१०/२०१८ अवास्तव रक्कमेचे वीज बिल दुरुस्त करुन मिळावे व विजपुरवठा पुर्ववत सुरु करुन मिळणे बाबत मु.पो.गवळवाडी ता. दिंडोरी,जिल्हा नाशिक ४२२००१श्री.नुरुलहुदा मोहम्मद इब्राहीम. १४/१२/२०१८ Download now
३०/१०/२०१८ सव्र्हे नं. २१७ प्लॉट नं. ५३,‘ाब्बीरनगर ता. मालेगांवजिल्हा नाशिक ४२३२०३(ग्रा. क्र. ०६५५१०४८७६२६), २५/०१/२०१८ Download now
५४-१८
०२/११/२०१८
अवास्तव आलेले वीज देयक दुरुस्त करुन मिळणे बाबत. श्री. रोहीत अभय उगांवकर,द क्लाऊड हॉटेल, बेळगांव ढगा,त्रंबकरोड, नाशिक ४२२०१३(ग्रा.क्र.०४९२६८००४८४१) २६४
२५/०१/२०१८
Download now
५५-१८
०४/११/२०१८
अवास्तव आलेले वीज बिल कमी करुन मिळणे बाबत. समता नागरी सहकारीपतसंस्था मर्या. समता मार्ग, मेनरोड, खंदकनाल्या जवळ, कोपरगांव जि. अहमदनगर(ग्रा.क्र.१६४८१००७९९२७) २६५
२५/०१/२०१८
Download now
५९-१८
२७/११/२०१८
जास्त आलेले विजदेयक कमी करुन मिळणेबाबत. मे. आकाश पॅकेजींग,व्दारा श्री. ब्रिजराज यादव,स.नं. ६७० प्लॉट नं. १४४,१४५,समर्थ इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मुखेड रोड,मु. पो. पिंपळगांव बसवत जि. नाशिक (ग्रा.क्र. ०७३०३८८९४७३८) २६६
२५/०१/२०१८
Download now
६०-१८
०४/०१/२०१९
अवास्तव आलेले वीज देयक दुरुस्त करुन मिळणे बाबत. श्री. राहुल दगाजी पाटील,भारत फुड प्रॉडक्ट, सावरकर नगर, गंगापुर रोड,नाशिक ४२२०१३ (ग्रा.क्र.०४९०५००२४६०१) २७३
०१/०२/२०१९
Download now
६२-१८
०४/०१/२०१९
अवास्तव आलेले वीज देयक दुरुस्त करुन मिळणे बाबत. मे. चेअरमन को. आॅफ. इंडस्ट्रीयल सोसायटी.व्दारा.डॉ. श्री. किशोर बी. कुवर,कोल्हापुर फाटा, मुपोता. कळवण जिल्हा नाशिक ४२५००१(ग्रा.क्र. ०७०५५८८०१३३४) २७२
०१/०२/२०१९
Download now
५६-१८
१५/११/२०१८
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. मे. कमर्शिअल अॅण्ड इन एंटरप्राईजेस,डब्ल्यु. ८३(अे), एम.आय.डी.सी.एरिया, सातपुर नाशिक ४२२००७ ; ग्रा क्र. ०४९०१४१५९०२८द्ध २७६
१५/०२/२०१९
Download now
५७-१८
१६/११/२०१८
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. मे. ओके फन प्रेसिशन कास्टींग प्रा.लि. ,गट नं. १२६/१ए एम.आय.डी.सी. सिन्नर, माळेगांव जि.नाशिक ४२२११३(ग्रा.क्र.०७५९४९०१९९७० ) २८५
१५/०२/२०१९
Download now
५८/१८
२०/११/२०१८
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. मे. नाशिक स्टील प्रा.लि.प्लॉट नं. एफ-७३, एम.आय.डी.सी. ऐरिया, अंबड नाशिक ४२२०१० ;ग्रा.क्र. ०४९१३९००२१०४द्ध २८६
१५/०२/२०१९
Download now
६१/१८
०४/०१/२०१९
अवास्तव आलेले विजदेयक दुरुस्त करुन विजपुरवठा सुरु करुन मिळणेबाबत. श्री.‘ांकरसा विश्वनाथ वडे,व्दारा- श्री. आदित्य राजेद्र वडे, काळा मारुती रोड, येवला,पोष्ट आॅफीस समोर, येवला जिल्हा नाशिक ४२३४०१ (ग्रा. क्र. ०६१५१०००२४३१), २७७
१५/०२/२०१९
Download now
६३/१८
०४/०१/२०१९
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. मे. स्लाईडवेल मेलीलेअर टेक प्रा.लि. प्लॉट नं.ई.२१, एम.आय.डी.सी.अंबड नाशिक ४२२००७(ग्रा. क्र. ०४९१३९०१५९६०), २८०
१५/०२/२०१९
Download now
६४/१८
०४/०१/२०१९
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. मे. स्लाईडवेल मेलीलेअर टेक प्रा.लि. ,प्लॉट नं.ई.२१, एम.आय.डी.सी.अंबड नाशिक ४२२००७(ग्रा. क्र. ०४९०१६८०३६७६) २८१
१५/०२/२०१९
Download now
६५/१८
०४/०१/२०१९
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. मे.स्लाईडवेल मेलीलेअर टेक प्रा.लि. ,प्लॉट नं.ई.२१, एम.आय.डी.सी., अंबड नाशिक ४२२००७(ग्रा. क्र. ०४९०१४२५८१८२) २८२
१५/०२/२०१९
Download now
६६/१८
०४/०१/२०१९
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. मे. स्लाईडवेल मेलीलेअर टेक प्रा.लि. प्लॉट नं.ई.२१, एम.आय.डी.सी.,अंबड नाशिक ४२२००७(ग्रा. क्र. ०४९१३९९९००५५) २८३
१५/०२/२०१९
Download now
६७/१८
०४/०१/२०१९
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. मे. स्लाईडवेल मेलीलेअर टेक प्रा.लि. प्लॉट नं.ई.२१, एम.आय.डी.सी.,अंबड नाशिक ४२२००७(ग्रा. क्र. ०४९१३९००१६५५) २८४
१५/०२/२०१९
Download now
६८/१८
११/०१/२०१९
अवास्तव वीज बिलाबाबत. श्री. रविंद्र गिरीधर अमृतकर,नं.६२/२/६५/१/२़५/१/७/७२/१़२टानंदवली नाशिक ४२२१०१(ग्रा. क्र. ०४९०५००११०९६) २८७
१५/०२/२०१९
Download now
६९/१८
११/०१/२०१९
अवास्तव बिल दुरुस्त करुन मिळणे बाबत. श्री. दत्तात्रय एकनाथ मोडक,सव्र्हे नं. १६, प्लॉट नं. १८,एम.एस.जी. कॉलेज जवळ,ता. मालेगांव, जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र. ०६५५१०६०७७८८) २७८
१५/०२/२०१९
Download now
७०/१८
११/०१/२०१९
नविन मिटर बदलुन मिळणेबाबत व अॅव्हरेज आलेले बील कमी करुन मिळणे बाबत. श्री. ‘ाब्बीर अहमद मोहम्मद ‘ारीफ,सव्र्हे नं.१०९/अ/१/२/पी, प्लॉट नं. ४९, ता.मालेगांव,जिल्हा नाशिक ४२३२०३(ग्रा.क्र. ०६५५१८८८४१३६) २७९
१५/०२/२०१९
Download now
७१/१८
०१/०२/२०१९
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. मे. रिलायबल अॅटोटेक प्रा.लि.प्लॉट नं. ई-६५, एम.आय.डी.सी.अंबड नाशिक ४२२०१०(ग्रा. क्र. ०४९१०३९०१६८१०) २८९
१६/०२/२०१९
Download now
७२/१८
०१/०२/२०१९
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. मे. रिलायबल अॅटोटेक प्रा.लि.प्लॉट नं.एफ-८०, एम.आय.डी.सी.अंबड नाशिक ४२२०१०(ग्रा. क्र. ०४९१३९००३५२६) २९०
१६/०२/२०१९
Download now
७३/१८
०१/०२/२०१९
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. मे. रिलायबल अॅटोटेक प्रा.लि.प्लॉट नं.६५/१, एम.आय.डी.सी.अंबड नाशिक ४२२०१०(ग्रा. क्र. ०४९०१०१५८९९०) २९१
१६/०२/२०१९
Download now
७४/१८
०१/०२/२०१९
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. मे. रिलायबल अॅटोटेक प्रा.लि.प्लॉट नं.एच-१०२,एम.आय.डी.सी.अंबड नाशिक ४२२०१०(ग्रा. क्र. ०४९१३९००३८७९) २९२
१६/०२/२०१९
Download now
७५/१८
०१/०२/२०१९
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अे.ई.सी, एफ. ए. सी. अॅण्ड जी. ओ. एम. सबसिडी. श्री. अनिरुध्द धर्माधिकारी,श्री.साईबाबा हार्ट इन्सि्टयुट अॅण्ड रिसर्च सेटर, कालीदास कलामंदीराजवळ,नाशिक ४२२००१(ग्रा. क्र. ०४९०१९०२१४७०) २९३
१६/०२/२०१९
Download now
७६/१८
०१/०३/२०१९
अवास्तव वीज बिल दुरुस्त करुन मिळणे बाबत श्रीमती गितांजली अरविंद देशपांडे,
करीता श्री. गंगाधर करपे,
वक्रतुंड अपार्टमेंट, बी-१८
गंगावाडी, नाशिक ४२२ ००१ (ग्रा.क्र.०४९०१३२६१७८३)
३६८
१९/०७/२०१९
Download now
७७/१८
०५/०३/२०१९
नविन  वीज कनेक्शन मिळणे बाबत. श्री. जावीद अन्वर वहिदुज्जमा,
सव्र्हे नं. ५७/१+२, प्लॉट नं.६९,
टी. एम. हायस्कंल समोर,
नया इस्लामपुरा मालेगांव
जिल्हा नाशिक ४२३२०३
३५२
२८/०६/२०१९
Download now
७८/१८
०५/०३/२०१९
रोहीत्राचे भार वाढवुन मिळणे बाबत. श्रीमती जमीलाबानो जावीद अन्वर,सव्र्हे नं. ५७/१+२, प्लॉट नं. ६९, टी. एम. हायस्कंल समोर,नया इस्लामपुरा मालेगांव
जिल्हा नाशिक ४२३२०३
(ग्रा.क्र. ०६५५१३९६५०१४)
३५३
२८/०६/२०१९
Download now

Urja
Empowering the Consumer