Nashik Zone 2015

प्र.क्र. व अर्ज स्विकारल्याची दिनांक तक्रारीचे स्वरुप तक्रारदार ग्राहकाचे नांव व पत्ता व ग्रा.क्र. निर्णय क्र. दिनांक पहा/डाऊनलोड
प्र.क्र.०१/१५
१५/०४/२०१५
दरसंकेत फरकाच्या रक्कमेबाबत मे. नाईक प्राडक्ट, एफ-८३, एम.आय.डी.सी. सातपुर नाशिक ४२२००७ (ग्रा.क्र. ०४९०१२५६५०४५) ८४
१९/०५/२०१५
Download now
प्र.क्र.०२/१५
१५/०४/२०१५
टॅरिफ रिकव्हरी डिफरन्स. मे. टच कोल्ड रिट्रेडस्, ४३१, एम.आय.डी.सी. अंबड नाशिक ४२२१०१ (ग्रा.क्र ०४९०१४५१२५२६) ८२
१९/०५/२०१५
Download now
प्र.क्र.०३/१५
१५/०४/२०१५
टॅरिफ रिकव्हरी डिफरन्स. मे. रोशन टायर सव्र्हीसेस, डी-११६, एम.आय.डी.सी. अंबड, नाशिक ४२२०१० (ग्रा.क्र. ०४९०१५११७९४९) ८६
२२/०५/२०१५
Download now
प्र.क्र.०४/१५
१५/०४/२०१५
रिफंड ऑफ कॉस्ट इन्फ्रास्टक्चर . मे. गुरुदत्त डेअरी अॅण्ड मिल्क प्राडक्ट.वरळे वस्ती, राहुरी जिल्हा अहमदनगर (ग्रा.क्र. ८५०१२०२५२८५६) ८३
१९/०५/२०१५
Download now
प्र.क्र.०५/१५
१५/०४/२०१५
टॅरिफ रिकव्हरी डिफरन्स. मे. विघ्नहर टायर इंडस्ट्रीज, ७७, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, घुलेवाडी, संगमनेर जिल्हा अहमदनगर(ग्रा.क्र. १५५९३८०१३२५३) ८७
२२/०५/२०१५
Download now
प्र.क्र.०६/१५
१५/०४/२०१५
बिलाबाबत तक्रार अर्ज. मे. जी.पी.डेअरी अॅण्ड डेअरी प्राडक्टस्, गट नं. ९१, मोरगवान, ता. नेवासा जि. अहमदनगर (ग्रा.क्र . १४८२७०००१६८५) ८९
२६/०५/२०१५
Download now
प्र.क्र.०७/१५
१५/०४/२०१५
उच्चदाबाच्या प्रवाहामुळे घरातील वस्तुंचे नुकसान झाल्याने भरपाई मिळणेबाबत श्री. भुमीकांत विठठ्लदास भावसार,११ कस्तुरा-विठठ्ल, सहयोग कॉलनी, रामदासस्वामी नगर, गांधीनगर मागे, टाकळीरोड नाशिक (ग्रा. क्र. ०४९०८४५६२१७२) ८८
२२/०५/२०१५
Download now
प्र.क्र.०८/१५
१५/०४/२०१५
चेंज ऑफ टॅरिफ फ्राम कंटीन्युअस टु नॉन कंटीन्युअस मे. थायसन कृप इलेक्ट्रीकल स्टिल इंडीया प्रा. लि. पो. गोंदे, व्हीलेज वाडीव-हे, ता. इगतपुरी जि.नाशिक ४२२४०३ (ग्रा.क्र . ०५२०८९००६९९६) ९०
२८/०५/२०१५
Download now
प्र.क्र.०९/१५
२९/०४/२०१५
अचानक जास्त आलेल्या वीज बिलाबाबत. श्री. माधव हरी उंदीरवाडकर, मु. पो. उंदीरवाडी ता. येवला जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र.०६१८४००००८१७) ९३
०२/०६/२०१५
Download now
प्र.क्र.१०/१५
२९/०४/२०१५
प्रत्यक्ष रीडींग न घेता मीटर फॉल्टी दाखवून जास्त बिल दिल्याबाबत श्री. सुनिल माधव उंदीरवाडकर,मु. पो. उंदीरवाडी ता. येवला जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र.०६१८४०७०७६६०) ९४
०२/०६/२०१५
Download now
प्र.क्र.११/१५
०८/०५/२०१५
रिकव्हरी ऑफ चार्जेस फ्रॉम द कंझुमर अगेंस्ट रिक्वेस्ट फॉर शट डाऊन मे. थायसन कृप इलेक्ट्रीकल स्टिल इंडीया प्रा. लि. पो. गोंदे, व्हीलेज वाडीव-हे, ता. इगतपुरी जि.नाशिक ४२२४०३(ग्रा.क्र. ०५२०८९००६९९६) ९८
१६/०६/२०१५
Download now
प्र.क्र.१२/१५
१८/०५/२०१५
दरसंकेत वर्गवारीत अचानक बदल करणे व मागील थकबाकीच्या वसुलीबाबत मे. कल्याणी चॅरिटेबल ट्रस्ट, मुंबई. सपकाळ नॉलेज हब, कल्याणी हिल्स्, अंजनेरी, त्रंबकेश्वर रोड, नाशिक ४२२२१३ (ग्रा.क्र.०४९०६९०२११९०) ९९
१९/०६/२०१५
Download now
प्र.क्र.१३/१५
१८/०५/२०१५
दरसंकेत वर्गवारीत अचानक बदल करणे व मागील थकबाकीच्या वसुलीबाबत मे. कल्याणी चॅरिटेबल ट्रस्ट, मुंबई. सपकाळ नॉलेज हब, कल्याणी हिल्स्, अंजनेरी, त्रंबकेश्वर रोड, नाशिक ४२२२१३ ((ग्रा.क्र. ०४९०६९०१८७८०) १००
१९/०६/२०१५
Download now
प्र.क्र.१४/१५
०१/०६/२०१५
रिकव्हरी ऑफ अॅरिअर्स फॉर चेंज ऑफ टॅरिफ श्री. काबंळत सुब्रमनियम बाबु, नगर रोड, पो. जामखेड ता. जामखेड जि. अहमदनगर ४१३२०१ (ग्रा.क्र. १५८०१८०५६१३८) १०१
२६/०६/२०१५
Download now
प्र.क्र.१५/१५
०१/०६/२०१५
रिकव्हरी ऑफ अॅरिअर्स फॉर चेंज ऑफ टॅरिफ कॅटेगरी मे. न्यु. हिंदुस्तान रबर वर्कस् डब्ल्यु – ५१/अे, एम.आय.डी. सी. ऐरिया , अहमदनगर जि. अहमदनगर (ग्रा.क्र. १६२०१०३५७७३०) १११
०३/०७/२०१५
Download now
प्र.क्र.१६/१५
२४/०६/२०१५
एकाच महिन्यात अवास्तव बिल आल्याबाबत तक्रार अर्ज. श्री. दिपक दादु सरोदे, गुलजारवाडी, सुभाषरोड नाशिकरोड ४२२००१ (ग्रा.क्र.०४९०८३१६८४०३) १३३
०४/०८/२०१५
Download now
प्र.क्र.१७/१५
०१/०७/२०१५
वीज वापर नसताना वीजबिल दिल्याबाबत तक्रार अर्ज. समीर अहमद मोहम्मद साजिद, गट नं. १६६/१, प्लॉट नं. ११ दरेगांव ता. मालेगांव जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र.०६५६२०००४७७९) १३७
०७/०८/२०१५
Download now
प्र.क्र.१८/१५
१३/०७/२०१५
विकत घेतलेल्या जागेवरील पुर्वीच्या विजबिल थकबाकी ची चुकीची आकारणी करण्याबाबत तक्रार अर्ज. मोहम्मद अकबर मो.याकुब कुरेशी, सिटी सव्र्हे नं. १३१२/७१ (स.नं. १९ प्लॉट नं. ३२) इस्लामपुरा वार्ड, ता. मालेगांव जि. नाशिक ४२३२०३ १४१
१४/०८/२०१५
Download now
प्र.क्र.१९/१५
१७/०७/२०१५
कुंम्पलेट फॉर गेटींग सेपरेट कनेक्शन फॉर मिक्स लोड. मे. नाशिक इंजिनिअरींग क्लस्टर, सी-१०, एम.आय.डी.सी. अंबड, नाशिक १० (ग्रा.क्र.०४९१३९०२१५००) १६६
०४/०९/२०१५
Download now
प्र.क्र.२०/१५
२१/०७/२०१५
नविन वीज कनेक्शन मिळण्यात होणाऱ्या विलंबाबाबत अर्ज. मोहम्मद उमरेन कफिलुर रेहमान , गट नं. १९२ दरेगांव ता. मालेगांव जि. नाशिक ४२३२०३ १५०
२५/०८/२०१५
Download now
प्र.क्र.२१/१५
२१/०७/२०१५
नविन वीज कनेक्शन मिळण्यात होणाऱ्या विलंबाबाबत अर्ज. साऊद अहमद अब्दुल मजीद, गट नं. १९२ दरेगांव ता. मालेगांव जि. नाशिक ४२३२०३ १५१
२५/०८/२०१५
Download now
प्र.क्र.२२/१५
२१/०७/२०१५
नविन वीज कनेक्शन मिळण्यात होणाऱ्या विलंबाबाबत अर्ज. श्री. अंकुश नाथा गर्जे मु.लांडकवाडी,पो.माणिकदौडी ता. पाथर्डी जिल्हा.अहमदनगर १५२
२५/०८/२०१५
Download now
प्र.क्र.२३/१५
३१/०७/२०१५
दरसंकेत फरकाची पुर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्याबाबत अर्ज. श्री. मंगेश आर गुप्ता,पार्टनर,मे गुप्ता ऑटोमोबाइ्र्रल्स,हौसन रोड, देवळाली कॅप,जि. नाशिक ४२२४०१ (ग्रा.क्र.०४९०२१६९१९४१) १६७
०४/०९/२०१५
Download now
प्र.क्र.२४/१५
०७/०८/१५
अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षाच्या कार्यवाहीतील व पत्राच्या तपशीलातील त्रुटींसंबंधी श्री. दशरथ दत्तु भोर, ८२६, रेणुका नगर नानेगांव रोड, देवळाली कॅम्प नाशिक नाशिक ४२२४०१ १७७
१९/०९/२०१५
Download now
प्र.क्र.२५/१५
११/०८/१५
चुकीची बिले दिल्याबाबत श्री.यादवराव शिवराम पारखे मु. कानळद पो. वाकद, ता.निफाड जि. नाशिक(ग्रा.क्र.०७४१२०००२७२८) १७८
१९/०९/२०१५
Download now
प्र.क्र.२६/१५
१३/०८/१५
प्रत्यक्ष मीटर वाचन न घेता सरासरी युनिट व आकारणीचे विजदेयक दिल्याबाबत श्री. दत्तात्रेय विष्णु गंगेले, ब/१७, अमृतनगर, मु.पो. लासलगांव ता. निफाड जि. नाशिक ४२२३०६ (ग्रा.क्र.०७७७७००००५३२) १७९
१९/०९/२०१५
Download now
प्र.क्र.२७/१५
१७/०८/१५
इन द मॅटर ऑफ चेज ऑफ टॅरिफ फ्रॉम कंटीन्युअस टु नॉन कंटीन्युअस कॅटेगरी. मे. थायसन कृप इलेक्ट्रीकल स्टिल इंडीया प्रा. लि.पो. गोंदे, व्हीलेज वाडीव-हे,ता.इगतपुरी जि.नाशिक ४२२४०३(ग्रा.क्र. ०५२०८९००६९९६) १८०
२२/०९/२०१५
Download now
प्र.क्र.२८/१५
२१/०८/१५
चुकीची वीज बिले दिल्याबाबत व त्यासाठी भरपाई देण्याबाबत शेख मोह. हारीस अ. रज्जाकस.न. ११/५, प्लॉट नं. १४ अ, आनंद हौसींग सोसायटी,सिकंदर नगर, नांदगांव रोड मनमाड जि.नाशिक ४२३१०४ (ग्रा.क्र.०७७५१०३१२१७४) १८५
२९/०९/२०१५
Download now
प्र.क्र.२९/१५
२४/०८/१५
फॉल्टी मीटर प्रमाणे बिले देणेबाबत श्री. भाऊसाहेब धोंडीराम सावंत, भेंडा बु।। गुरुकुलनगर, ता. नेवासा जि. अहमदनगर नेवासा ४१४६०५ (ग्रा.क्र.१४८३८०००३५४३) १८९
०६/१०/२०१५
Download now
प्र.क्र.३०/१५
२८/०९/१५
वापरापेक्षा जास्त रकमेच्या बिलांबाबत श्री.दत्तात्रेय विश्वनाथ अहिरराव, सटाणा-देवळा रोड, कॉलेज शेजारी, मु.पो.ता. देवळा, जि. नाशिक ४२३१०१(ग्रा.क्र.०७०५१८०००२३१) २१०
२०/११/२०१५
Download now
प्र.क्र.३१/१५
०५/१०/१५
तीन वर्षानंतर वीज बिल फरकाची रक्कम मागीतल्याबाबत श्री. संदिप सुरेश देशमुख, मेनरोड, नेवासा खुर्द, ता. नेवासा जि. अहमदनगर नेवासा ४१४६०३ (ग्रा.क्र.१४८०४०९२८४०२) २०७
०६/११/२०१५
Download now
प्र.क्र.३२/१५
१४/१०/१५
नादुरुस्त रोहीत्रामुळे बंद पडलेल्या विद्युत पुरवठयासाठी भरपाई मिळणे बाबत श्री. उत्तम शंकर सौदाणे,मु.पो. पोरवरी, ता. नांदगांव,जिल्हा नाशिक ४२३१०६ (ग्रा. क्र.०७८०१७००२१२०) २११
२०/११/२०१५
Download now
प्र.क्र.३३/१५
१६/१०/१५
अचानक मोठया वापराचे बिल आकारण्यात आल्याबाबत श्री. निलेश प्रकाश धामणे,रो.हा.नं. ६ बी. विंग,अश्वमेघ रो बंगलो,राजगार्डन हॉटेलच्या मागे मखमलाबाद, नाशिक ४२२१०१(ग्रा.क्र.०४९४३०१६२१०१) २१६
२४/११/२०१५
Download now
प्र.क्र.३४/१५
२८/१०/१५
नविन वीज कनेक्शन मिळण्याबाबत झालेला विलंब श्री. महेंद्र हरी रणशेवरे, रा. नांदुर शिंगोटे, ता. सिन्नर जि. नाशिक (ग्रा.क्र.०७६०१०००१२१४) २२६
१५/१२/२०१५
Download now
प्र.क्र.३५/१५
१६/११/१५
दीर्घ कालावधीसाठी मीटर रिडिंग न घेता सरासरी बिले देणे व नंतर अवास्तव रकमेचे बिल देणे बाब श्री. मुरलीधर गणपत टंटक सि.टी.सव्र्हे नं.१७१,पावन गणपती जवळ, राज इंडस्ट्रीज बाजुला, नेवासा-नगर रोड नेवासे फाटा, मु.पो.नेवासा खु।। ता.नेवासा जि.अहमदनगर ४१४६०३ (ग्रा.क्र.१४८०४०१०६०८९) ०६
०५/०१/०१६
Download now
प्र.क्र.३६/१५
२७/११/१५
अचानक वीज बिल जास्त आल्याने वीज वितरण कंपनीकडे वीज बिल कमी करुन मिळावे याबाबत श्री.अनिल यशवंत सोनवणे नाकोडा प्रोव्हीजनच्या मागे, पटेल नगर समोर, वीरसावरकर नगर, सटाणा नाका मालेगांव, जि. नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र.०६५५११३८१६९४) ०९
०८/०१/०१६
Download now
प्र.क्र.३७/१५
३०/११/१५
नेहमीपेक्षा जास्त वापराची बिले दुरुस्त करुन मिळणे बाबत सौ. मंदा रामभाऊ राठी सी. १५/१६ युनिटी पार्क, विसेमळा,कॉलेजरोड, नाशिक ४२२००५ (ग्रा.क्र.०४९०१६७०५९२५) १५
१९/०१/०१६
Download now
प्र.क्र.३८/१५
१०/१२/१५
ट्रान्सफॉर्मरला लागलेल्या आगीमुळे नुकसान भरपाई मिळणेबाबत शेख मुख्तार शेख निहाल,घर.नं. सिटी सव्र्हे नं. ९३७/२६० गुरुवार वार्ड, सलीम मुन्शी नगर,मालेगांव जि. नाशिक ४२३२०३ १६
१९/०१/०१६
Download now
प्र.क्र.३९/१५
१६/१२/१५
सुरक्षा अनामत रक्कम देण्यात झालेला विलंबा बाबत डॉ. श्री. शरद राजाराम पाटील,प्लॉट नं. पी-१०, एम.आय.डी.सी.पी.एफ. ऑफीस शेजारी,सातपुर नाशिक – ४२२००७ २४
२८/०१/०१६
Download now
प्र.क्र.४०/१५
२८/१२/१५
नविन कृषीपंप वीज जोडणी मिळण्यात विलंबा बाबत. श्री. मनोहर निळकंठ कुटे,नेवासा बु।। (पेट्रोल पंपाजवळ),ता. नेवासा जि. अहमदनगर,नेवासा ४१४६०३ (ग्रा.क्र. १४८४९००००७१०) २८
०५/०२/०१६
Download now
प्र.क्र.४१/१५
१२/०१/१६
विज देयकात दुरुस्ती करुन मिळणेबाबत कुतबुददीन शेख महंमद हुसेन ,२८५६, मुलतानपुरा, संजय किराणा समोर, नाशिक ४२२००१ (ग्रा.क्र.०४९०१२२९६२५७) ३७
०१/०३/०१६
Download now
प्र.क्र.४२/१५
१५/०१/१६
इन द मॅटर ऑफ एक्सेस रिकव्हरी फॉर डिफेक्टीव्ह मिटर मे. आनंद हॅचरीज प्रा.लि.४ था मजला, श्री. गणेश क्लासीक अपार्टमेंट, आनंदवल्ली, गंगापुर रोड नाशिक ४२२०१३(ग्रा.क्र. ०४९०५००५७९३२) ३८
०१/०३/०१६
Download now
प्र.क्र.४३/१५
२५/०१/१६
विजपुरवठा वारंवार खंडीत झाल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळणेबाबत. मे. दौलत अॅग्रो (इंडीया) प्रा.लि.मौली कॉम्प्लेक्स्, विद्यानगर,जाणता राजा मार्ग, मु.पो.ता. संगमनेर जिल्हा अहमदनगर (ग्रा.क्र. १५५९१९००९५६०) ५५
१८/०३/०१६
Download now
प्र.क्र.४४/१५
०४/०२/१६
चुकीच्या गुणकामुळे मागितलेली मागील वसुली बाबत. श्री.चंद्रकांत वेडुजी विधाते,मु. पो. जोपुळ, ता. दिंडोरी,जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र.०५७११२८००५८८१) ४५
०८/०३/०१६
Download now
प्र.क्र.४५/१५
०९/०२/१६
जास्त बिल आल्याबाबत तक्रार अर्ज. श्री. पंकज पदमनाभ शर्मा,आर.एच. ६, महालक्ष्मी रो. हाऊस हॅपी होम कॉलनी, नाशिक ४२२००९ (ग्रा.क्र.०४९०८८१५३०७२ ) ५७
२३/०३/२०१६
Download now
प्र.क्र.४६/१५
१५/०२/१६
बिल दुरुस्त करुन मिळणे बाबत श्री. रमणलाल चंपालाल शहा,व्दारा दिलीप जनरल स्टोअर्स, शिवाजी चैक, मनमाड जिल्हा नाशिक ४२३१०४(ग्रा.क्र.०७७५१००३२४७३ ) ५८
२९/०३/२०१६
Download now
प्र.क्र.४७/१५
२९/०२/१६
अवास्तव वीज बिलाबाबत श्री. शामराव प्रसादराव शिंदे,सव्र्हे नं. ५८४, जुना आग्रा रोड, मोटकरी वाडी, नाशिक ४२२००१ (ग्रा.क्र.०४९०१२५२४४४६) ६७
१२/०४/२०१६
Download now
प्र.क्र.४८/१५
०२/०३/१६
बिलाबाबत मे.सनफे्रश अॅग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि.गट नं. १२१/५ ते १२१/१०मु. रांजनखोल, पो. टिळकनगर, ता. राहाता जि. अहमद(ग्रा.क्र.१४८५१९००७३३०) ६८
१२/०४/२०१६
Download now
प्र.क्र.४९/१५
०३/०३/१६
नावात बदल करुन मिळणे बाबत. मे.इंडुस पॉवर लि.२०१० ई कोर, २ रा मजला,माव्र्हल एज् विमाननगर,पुणे ४११०१४ ७३
२०/०४/२०१६
Download now

Urja
Empowering the Consumer