नाशिक परिमंडळ २०१४

प्र.क्र. व अर्ज स्विकारल्याची दिनांक तक्रारीचे स्वरुप तक्रारदार ग्राहकाचे नांव व पत्ता व ग्रा.क्र. निर्णय क्र. दिनांक पहा/डाऊनलोड
प्र.क्र.४६/१३
०१/०२/२०१४
विदयुत बिलामध्ये बेकायदेशीरपणे लावलेली रक्कत परत मिळणे बाबत. मे. ट्रम्फ इंजिनिअरींग प्लॉट नं.डी. ७०,एम.आय.डी.सी.अंबड नाशिक ४२२०१० (ग्रा.क्र. ०४९१००३८७९०) १२८
१०/०७/२०१४
Download now
प्र.क्र.४७/१३
०४/०२/२०१४
विदयुत बिलाबाबत तक्रार अर्ज. ममे. हरीओम एंटरप्रायजेस, प्लॉट नं.बी.१९४,एम.आय.डी.सी.सिन्नर ४२२११३ (ग्रा.क्र. ०७६०४०००५८१८) १२९
१४/०७/२०१४
Download now
प्र.क्र.४८/१३
१०/०२/२०१४
जुन २००७ पासुन ३ एच.पी.ऐवजी ५ एच.पी. चे आधारावर बिल देण्याबाबत व जादा भरण्यात आलेली बिलाची रक्कम परत मिळणे बाबत तक्रार अर्ज. श्री. श्रीकांत सखाराम जाधव मु.पो. उगांव, ता. निफाड जिल्हा नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र. ०७३०१७००९४२४) १३०
१४/०७/२०१४
Download now
प्र.क्र.४९/१३
१०/०२/२०१४
जुन २००७ पासुन ३ एच.पी.ऐवजी ५ एच.पी. चे आधारावर बिल देण्याबाबत व जादा भरण्यात आलेली बिलाची रक्कम परत मिळणे बाबत तक्रार अर्ज. श्री. निशिकांत सखाराम जाधव मु.पो. उगांव, ता. निफाड जिल्हा नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र. ०७३२९७००९४२) १३१
१४/०७/२०१४
Download now
प्र.क्र.५०/१३
१०/०२/२०१४
जुन २००७ पासुन ३ एच.पी.ऐवजी ५ एच.पी. चे आधारावर बिल देण्याबाबत व जादा भरण्यात आलेली बिलाची रक्कम परत मिळणे बाबत तक्रार अर्ज. श्री. सखाराम गंगाराम जाधव मु.पो. उगांव, ता. निफाड जिल्हा नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र. ०७३२९७००३३४५) १३२
१४/०७/२०१४
Download now
प्र.क्र.५१/१३
१०/०२/२०१४
महावितरण आपल्या दारी योजनेअंतर्गत ३ एच.पी. शेती वीज पंप चे नविन वीज कनेक्शन मिळणे बाबत. श्री. दशरथ दत्तु भोर मु. पो. वाघेरे, ता. इगतपुरी जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र.०५२७९००२०८८०) १३३
१४/०७/२०१४
Download now
प्र.क्र.५२/१३
१४/०२/२०१४
मीटर फाॅल्टी दाखवुन सरासरी पध्दतीने बिल येत असल्या बाबत तक्रार अर्ज. श्री. मनीष दिंगबर नायडु,कोर्टगल्ली, निंबाळकरवाडया शेजारी , मु.पो.ता. नेवासा जिल्हा अहमदनगर(ग्रा.क्र. १४८०४०२८३१३४) १३४
१५/०७/२०१४
Download now
प्र.क्र.५३/१३
०३/०३/२०१४
वीज कनेक्शन २००० बंद केले असूनही बिले आलेली आहेत ती रदद् करावी म्हणुन तक्रार अर्ज. श्री. बाबुराव बाळाजी पागेरे,मु.पो. नांदगांव बु।। ता. इगतपुरी जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र.०५२१६७०००८७८) १३५
१५/०७/२०१४
Download now
प्र.क्र.५४/१३
१०/०३/२०१४
वीज वापरण्यात आली नाही तरी बिले देण्यात आल्यामुळे तक्रार अर्ज. श्री. रामदास बाबुराव अंडे,मातृकौशल्या अपार्टमेंट, तळमजला, पाटील गल्ली,जुने नाशिक,नाशिक (ग्रा.क्र. ०४९१५७०२०८६१) १४०
१८/०७/२०१४
Download now
प्र.क्र.५५/१३
१८/०३/२०१४
औद्योगिक संकेतदरा ऐवजी कमर्शिअल संकेतदराने वीज आकारणी होत असले बाबत. श्री. श्रीरंग किसनलाल सारडा,प्रशासकीय इमारत ‘कॅमलहाऊ’’ ,नाशिक पुणे रोड ,नाशिक (ग्रा. क्र. ०५२०६०००४२९३) १४१
१८/०७/२०१४
Download now
०१/२०१४
१६/०४/२०१४
दरसंकेत बदलल्याने झालेल्या बिलातील फरकाची रक्कम परत मिळणे बाबत. श्री. खलीद अख्तर मो. तय्यब ,सर्व्हे नं . २०१ प्लॉट नं. २८,नवापुरा ता. मालेगांव जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र. ०६५५१०४७२८३१) १४२
२५/०७/२०१४
Download now
०२/२०१४
१६/०४/२०१४
दरसंकेत बदलल्याने झालेल्या बिलातील फरकाची रक्कम परत मिळणे बाबत. श्री. मोहम्मद तय्यब मो. फटुले, सर्व्हे नं. 202 प्लॉट नं. 27,रौनकाबादा ता. मालेगांव,जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र. ०६५५१०४६२४७०) १४३
२५/०७/२०१४
Download now
०३/२०१४
१६/०४/२०१४
वीज जोडणी आपल्या नावावर करुन मिळणे बाबत. श्री. रफिक अमद मुर्तजा हसन,घर नं. १३२ ब, रविवार वाड,किल्ला मालेगांव, जिल्हा नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र. ०६५५१०२१९९९१) १४४
२५/०७/२०१४
Download now
०४/२०१४
१६/०४/२०१४
अवाजवी आकारणी रदद् होवुन योग्य वीज बिले मिळण्याबाबत. श्री.अहमद अन्सारी नजीर अहमद, सर्व्हे नं. ८/९,शॉप नं. २४, न्यु. बसस्टॅड समोर जुना आग्रारोड, मालेगांव जि.नाशिक, (ग्रा.क्र. ०६५५१०५३२७११) १४९
३०/०७/२०१४
Download now
०५/२०१४
२३/०४/२०१४
चुकीची वीज बिल आकारणी होत असल्याबाबत अर्ज. मे.नाशिक पॉवर इक्वीपमेंट,बी १३८, एम.आय.डी.सी. माळेगांव सिन्नर जि.नाशिक ४२२१०३ (ग्रा.क्र. ०७६०४८०११२०५) १५०
३०/०७/२०१४
Download now
०६/२०१४
०७/०५/२०१४
अंतर्गत तक्रार निवारण कक्ष ग्रामीण मंडल नाशिक यांचे कामकाजाबाबत अर्ज. श्री. जयंत शंकरलाल मुथा,मु.पो. पिंपळगांव बसवंत,जिल्हा नाशिक १५५
०५/०८/२०१४
Download now
०७/२०१४
१५/०५/२०१४
नविन वीज जोडणी मिळणे बाबत. श्री. समीर जलाल शेख ,व्दारा- न्यु. सुपर एजन्सीज्,एस.टी डेपो समोर मु.पो.पिंपळगांव बसवंत जि.नाशिक १५१
३०/०७/२०१४
Download now
०८/२०१४
२१/०५/२०१४
वीज आकारणी मध्ये चालु रिडींग फॉल्टी येत असल्याबाबत तक्रार अर्ज. श्री. मोहन दगडु लिपणे, पो.सुलतानपुरा, ता. नेवासा, व्हाया शेवगांव, जि. अहमदनगर (ग्रा.क्र. १४९१४०३००५५५) १५६
०५/०८/२०१४
Download now
०९/२०१४
२३/०५/२०१४
अवास्तव वीज बिल आल्याबाबत तक्रार अर्ज . श्री. जयप्रकाश नारायण बागुल,सराफबाजार, भालेराव अपार्टमेंट, जुन्या पोस्टामागे, ता. कोपरगांव, जिल्हा अहमदनगर ४२३६०१ (ग्रा.क्र. १६४८४१०११०७३५) १५७
०५/०८/२०१४
Download now
१०/२०१४
३०/०५/२०१४
नविन कृषीपंप वीज जोडणी मिळणेसाठी अर्ज. श्री. भाऊसाहेब केरु दराडे, रा. खंबाळे, ता. सिन्नर, जिल्हा नाशिक ४२२१०३ १६४
१२/०८/२०१४
Download now
११/२०१४
३०/०५/२०१४
नविन कृषीपंप वीज जोडणी मिळणेसाठी अर्ज. श्री. गोविंद धोंडीबा आरखडे, रा.खोपडी, ता. सिन्नर, जिल्हा नाशिक ४२२१०३ १६५
१२/०८/२०१४
Download now
१२/२०१४
३०/०५/२०१४
नविन कृषीपंप वीज जोडणी मिळणेसाठी अर्ज. श्री. त्रंबक देवराम म्हस्के,रा.खोपडी, ता. सिन्नर, जिल्हा नाशिक ४२२१०३ १६६
१२/०८/२०१४
Download now
१३/२०१४
०४/०६/२०१४
मीटर वापराप्रमाणे व मीटर वाचनाप्रमाणे वीज बिल न मिळणे बाबत. श्री. गंगाधर मनाजी निकम, विश्रामकुंज, योगेश्वर कॉलनी , बंगला नं. 2 कॅम्प मालेगांव, जि. नाशिक ४२३१०५ (ग्रा.क्र.५४०२०१०३५८५,०५४०२७००९२६६) १६७
१२/०८/२०१४
Download now
१४/२०१४
१०/०६/२०१४
फॉल्टी रिडींगचे बील येत असल्याबाबत व रिडींगप्रमाणे बिल मिळणे बाबत. श्री. छबु (शंकर) खंडु आहेर,मु. चिलेखनवाडी, पो. जेऊर हैबती, ता. नेवासा जिल्हा अहमदनगर ४१४६०४ (ग्रा.क्र. १४८७३०००३८३५) १७४
१९/०८/२०१४
Download now
१५/२०१४
१२/०६/२०१४
नविन कृषीपंप वीज जोडणी मिळणेसाठी अर्ज. श्री. विठठ्ल नामदेव इलग, रा.सुरेगांव ता. सिन्नर,जि.नाशिक ४२२१०३ १६८
१२/०८/२०१४
Download now
१६/२०१४
१२/०६/२०१४
एक वर्षापासून मीटर फॉल्टी असल्यामुळे अचानक अवास्तव रक्कमेचे बिल आल्याबाबत. श्री. सुमतीलाल शिवचंद्र साबद्रा, शिवगंगा, कॉलेज रोड, लासलगांव ता.निफाड जि.नाशिक ४२२३०६ (ग्रा.क्र.०७४२८००५२७९९) १६९
१२/०८/२०१४
Download now
१७/२०१४
०७/०७/२०१४
मीटर चालु स्थितीत असुन देखील माहे जुन २०११पासुन मीटर फॉल्टी दाखवुन सरासरी बिले देण्याबाबत. श्री. अमजद करीम पठाण, व्दारा बेबी करीम पठाण,कडुगल्ली चर्चसमोर, मु.पो.नेवासा, ता. नेवासा जि.अहमदनगर ४१४६०३(ग्रा.क्र.१४८०४००१४८८५) १७५
१९/०८/२०१४
Download now
१८/२०१४
११/०७/२०१४
मीटर जोडणी उशिरा केली त्यामुळे आलेले रु. ६२००/- बिल नियमानुसान कमी करुन मिळणे बाबत. श्री. हिरामण रघुनाथ पाटील,मु.पो. निळवंडी, ता. दिंडोरी,जिल्हा नाशिक ४२२२०२(ग्रा.क्र.०५७३००००५६०) १७६
१९/०८/२०१४
Download now
१९/२०१४
१७/०७/२०१४
योग्य दाबाने व अखंड विदयुत पुरवठा मिळणे बाबत. मे. पॉलीजेन्टा टेक्नॉलॉजीज लि.गट नं. २६५/१-२६६ व्हिलेज आवनखेड, ता. दिंडोरी जि.नाशिक ४२२२०१(ग्रा.क्र. ०५७४६९०२०३९०) १७७
२२/०८/२०१४
Download now
२०/२०१४
२५/०७/२०१४
विदयुत बिलाबाबत. मे.नाशिक इंजिनिअरींग क्लस्टर्स, सी-10, एम.आय.डी.सी. अंबड,नाशिक ४२२०१०(ग्रा.क्र. ०४९१३९०२१५००) १७८
२२/०८/२०१४
Download now
२१/२०१४
०४/०८/२०१४
२ टक्के व्हाल्टेज सरचार्ज लावणे बाबत. मे. पॉलीजेन्टा टेक्नॉलॉजीज लि.गट नं. २६५/१-२६६ व्हिलेज आवनखेड, ता. दिंडोरी जि.नाशिक ४२२२०१(ग्रा.क्र. ०५७४६९०२०३९०) १९०
१२/०९/२०१४
Download now
२२/२०१४
११/०८/२०१४
अवास्तव आलेले वीज बिल दुरुस्त करुन मिळणे बाबत. श्री.उस्मानगनी एच.डी. मोहम्मद,७९६, इस्लामपूरा मालेगांव, जिल्हा नाशिक ४२३२०३(ग्रा.क्र. ०६५५१०१६५७००) १९१
१६/०९/२०१४
Download now
२३/२०१४
१३/०८/२०१४
योग्य दाबाचा विजपुरवठा मिळणे बाबत. श्री. अनिल गुलाबराव गणाचार्य,मेजवाणी हॉटेल , २६१/२ आडगांव चोथवा, येवला कोपरगांव रोड, मु.पो. येवला,जि.नाशिक ४२२३४०१(ग्रा.क्र. ०६११६८०८०४८६८) १९२
१६/०९/२०१४
Download now
२३/२०१४
१३/०८/२०१४
योग्य दाबाचा विजपुरवठा मिळणे बाबत. श्री. अनिल गुलाबराव गणाचार्य,मेजवाणी हॉटेल , २६१/२ आडगांव चोथवा, येवला कोपरगांव रोड, मु.पो. येवला,जि.नाशिक ४२२३४०१(ग्रा.क्र. ०६११६८०८०४८६८) १९२
१६/०९/२०१४
Download now
२४/२०१४
२६/०८/२०१४
विदयुत पुरवठा विहीत कालावधीत न देणे बाबत. मे. न्यु. नटराज इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं. बी-70-71,एम.आय.डी.सी. सिन्नर नाशिक (ग्रा.क्र. ०७५९४९०१९५९०) १९६
२३/०९/२०१४
Download now
२५/२०१४
२८/०८/२०१४
विदयुत बिलाबाबत तक्रार अर्ज. मे. गिरीराज एंटरप्रायजेस,गट नं. ११७,११९,१११,११५,१२० पो. निघोज, ता. राहाता, जिल्हा अहमदनगर (ग्रा.क्र.१६४८१९००५८००) २०८
१७/१०/२०१४
Download now
२६/२०१४
२८/०८/२०१४
नॉन डि.डि.एफ. अंदाजपत्रकाची रक्कम व रोहीत्र तपासणी फी परत मिळणे बाबत. मे.शिक्षण प्रसारक संस्था,संगमनेर कॉलेज , नाशिक रोड,संगमनेर जि. अहमदनगर ४२२६०५ (ग्रा.क्र.१५५०४००२५५४९) २१०
१७/१०/२०१४
Download now
२७/२०१४
२८/०८/२०१४
सी.टी तपासणी फी व अधिक विद्युतभार जोडणीचा परतावा मिळणे बाबत. मे. मालपाणी हेल्थ क्लब,कसार दुमाला, ता. संगमनेर,जिल्हा अहमदनगर ४२२६०५,(ग्रा. क्र.१५५०४९००६६७०) २०९
१७/१०/२०१४
Download now
२८/२०१४
०२/०९/२०१४
सर्व वारसांची संमती नसतांना देण्यात आलेले शेतीपंपाचे नविन विजपुरवठयाबाबत अर्ज. श्री. देवीदास सुकदेव भावसार,गिरणानगर मु.पो. नांदगांव,जिल्हा नाशिक ४२३१०६ (ग्रा.क्र. ०७७६२७०६९९१२) २१२
२८/१०/२०१४
Download now
२९/२०१४
०४/०९/२०१४
प्रत्यक्ष रिडींग न घेता चुकीचे बील देणे व फॉल्टी दाखवुन अवाच्यासव्वा बील वसुल करणे बाबत. श्री. यशवंत निंबाजी संसारे,मनमाड हुडको वसाहत,घर नं. २९२ ता. नांदगांव ,जिल्हा नाशिक ४२३१०४ (ग्रा.क्र. ०७७५११००१०७५) २१४
३१/१०/२०१४
Download now
३०/२०१४
२४/०९/२०१४
विज जोडणी मिळणे बाबत तक्रार अर्ज. श्री. प्रकाश मोहीनीराज जोशी,’मोहीनीकृपा’ घर नं. १२५, कोर्टगल्ली, मोहीनीराज मंदीराजवळ, नेवासा खुर्द ता. नेवासा जि. अहमदनगर ४१४६०३ २१६
०५/११/२०१४
Download now
३१/२०१४
२४/०९/२०१४
मीटर रिडींग न घेता अंदाजे युनिटचे बिल पाठविणे व वीज जोडणी खंडीत करणे बाबत. श्री. प्रकाश मोहीनीराज जोशी, ‘मोहीनीकृपा’ घर नं. १२५, कोर्टगल्ली, मोहीनीराज मंदीराजवळ, नेवासा खुर्द ता. नेवासा जि. अहमदनगर ४१४६०३ (ग्राक़्र. १४८०४०११०४००) २१७
०५/११/२०१४
Download now
३२/२०१४
०७/१०/२०१४
चुकीची वीज दर आकारणी होणे बाबत तक्रार. मे. जे.के. एंटरप्रायजेस, 4 बिर्ला शॉपिंग सेंटर,अपोझीट नाशिक रोड कॉलेज,नाशिक ४२२१०१ (ग्रा.क्र. ०७६२१०००३४०८) २२१
११/११/२०१४
Download now
प्र.क्र.३३/१४
२२/१०/२०१४
जून २०१३ते ऑगस्ट २०१३ या कालावधीसाठी चुकीचे सरासरी रिडींग लावले बाबत श्री. इस्तीयाक अहमद जलील अहमद,सव्र्हे नं. १७२/१-१-१-ब-१ प्लॉट नं. ५८, मालेगांव जि. नाशिक (ग्रा.क्र. ०६५५१०४९४४६१) २३०
२१/११/२०१४
Download now
प्र.क्र.३४/१४
३१/१०/२०१४
एक्सेस पेमेंट मेड एट द कोर्ट. बिलाबाबत अर्ज. मे. रिडीलेन्ट (इंडिया) सिंथेटीक्स् प्रा.लि.,४९, इंडस्ट्रीयल को.ऑप इस्टेट लि., सायने (बु.) मुंबई आग्रा हायवे मालेगांव जि.नाशिक (ग्रा.क्र.०६५७३८०००५५७) २३१
२५/११/२०१४
Download now
प्र.क्र.३५/१४
०५/११/२०१४
एस.ओ.पी. प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणे बाबत सौ. हिरावती जयराम लगड,ए-1,पाटील प्राईड,दिपालीनगर, मु.पो.ता.जि.नाशिक (ग्रा.क्र.०४९०८८००९९३१) २३३
०५/१२/२०१४
Download now
प्र.क्र.३६/१४
१४/११/२०१४
रिफंड ऑफ चेक मटेरिअल कॉस्ट. मे.प्लॉस्टीचे एंटरप्रायजेा, प्लॉट नं. ७१८ ए गट नं. ४७१ शिंदे नायगांव रोड, व्हीलेज शिंदे, ता. सिन्नर जि. नाशिक (ग्रा.क्र. ०४९१०९०२३५३०) २४१
१२/१२/२०१४
Download now
प्र.क्र.३७/१४
१५/११/२०१४
बिलाबाबत तक्रार अर्ज. मे.अंबिका वेस्ट मॅनेजमेंट प्रा.लि. एल. १५४, एम.आय.डी.सी. अहमदनगर ४१४१११ (ग्रा.क्र. १६०१९००१४८२) २४९
२३/१२/२०१४
Download now
प्र.क्र.३८/१४
०१/१२/२०१४
बिलाबाबत तक्रार अर्ज. श्री. भाऊसाहेब धोंडीराम जगदाळे, मु.सुलतानपर पो. गेवराई, ता. नेवासा जि. अहमदनगर (ग्रा.क्र. १४९०४००३१२३९) ११
२७/०१/२०१५
Download now
प्र.क्र.३९/१४
०४/१२/२०१४
वीज न वापरता वीज बिलाची आकारणी केले बाबत तक्रार अर्ज श्री. करणसिंह भाऊसाहेब घुले, नाथकृपा लोखंडे गल्ली, नेवासा जिल्हा अहमदनगर ४१४६०३ (ग्रा.क्र. १४८०२००००२१७,१४८०२००५०८२६) १२
३०/०१/२०१५
Download now
प्र.क्र.४०/१४
०५/१२/२०१४
बिलाबाबत तक्रार अर्ज. श्री. दिलीपकुमार पुनमचंद बोरा, व्दारा-केवलचंद तीलोकचंद बोरा कसबे सुकाने ता. निफाड जिल्हा नाशिक ४२२३०२ (ग्रा.क्र. ७३१२०००१६०) ०४
०९/०१/२०१५
Download now
प्र.क्र.४१/१४
३१/१२/२०१४
अश्वशक्ती प्रमाणे बिल मिळणे बाबत व वीज वीज बिल वेळेवर मिळणे बाबत. श्री. अशोक किसनराव पवार, मु. पो. परधाडी, ता. नांदगांव जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र.०७७८२७०००६३१,०७७८२७००२४६४) १६
१०/०२/२०१५
Download now
प्र.क्र.४२/१४
०१/०१/२०१५
एक्सेस इलेक्ट्रीसिटी डयुटी रिकव्हर्ड. मे.गिरीराज एंटरप्रायजेस, गट नं. ११७ , मे.पो. निघोज (शिर्डी) ता. राहता जि. अहमदनगर ४२२६०५ (ग्रा.क्र. १६४८१९००५८००) १७
१०/०२/२०१५
Download now
प्र.क्र.४३/१४
०८/०१/२०१५
मिटर रिडींगप्रमाणे वीज बिल आकारणी न करता अंदाजीत/सरासरी बिले येत असल्याबाबत तक्रार अर्ज. श्री. असिफ हसन पानसरे, फ्लॅट नं. ३, रॉयल कॉम्प्लेक्स्श्री रामवाडी, घोटी जि. नाशिक (ग्रा.क्र. ०५२०२१०२३३५३) १८
१०/०२/२०१५
Download now
प्र.क्र.४४/१४
१४/०१/२०१५
सिंगज फेज वाहीनीवरील पोलला वीजेचा ‘शॉक’ लागतो व पोलची जागा बदलणे बाबत. श्री. दशरथ दत्तु भोर, ८२६, रेणुकानगर, नानेगांवरोड देवळाली कॅम्प, नाशिक (ग्रा.क्र. ०५२३९०००२०८४) १९
१०/०२/२०१५
Download now
प्र.क्र.४५/१४
०३/०२/२०१५
कनेक्टेड लोड ५ एच.पी. ऐवजी ३ एच.पी. होणे बाबत व दंड व व्याजाची रक्कम माफ होणे बाबत. श्री. अशोक सुकदेव बागुल, रा.भालुर, ता. नांदगांव जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र. ०७७९१७१०१९९२) ३२
०३/०३/२०१५
Download now
प्र.क्र.४६/१४
०३/०२/२०१५
दि.०७/०६/२०१४ रोजी आपत्ती नसतांना ६.३० तास विजपुरवठा बंद होता म्हणुन एस. ओ.पी. प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणे बाबत अर्ज. सौ. हिरावती जयराम लगड, ए-१,पाटील प्राईड,दिपालीनगर, मु.पो.ता.जि.नाशिक (ग्रा.क्र. ०४९०८८००९९३१) ३३
०३/०३/२०१५
Download now
प्र.क्र.४७/१४
२३/०२/२०१५
इमारत ग्राहकाच्या मालकीची असुन त्यावर थकबाकी असतांना सुध्दा दुस-या जागेच्या उता-यावरुन दुस-या व्यक्तीला अनधिकृत वीज कनेक्शन दिले ते रदद् होणेबाबत. श्री. सुरेश गंगाधर गोर्डे श्री. सतीश गंगाधर गोर्डे, कचेरी रोड, मु.पो.ता.अकोले, जिल्हा अहमदनगर ४२२६०३ (ग्रा.क्र. १५५०४०१२८४४५) ४३
२४/०३/२०१५
Download now
प्र.क्र.४८/१४
२६/०२/२०१५
दरसंकेत फरकाच्या रक्कमेतील एकतर्फी वसुली बाबत तक्रार अर्ज चेअरमन, रेणुकानगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, रेणुकानगर नाशिक (ग्रा.क्र. ०४९०१४०४९१२५). ४४
२४/०३/२०१५
Download now
प्र.क्र.४९/१४
१०/०३/२०१५
विजपुरवठा प्रत्यक्षात दिलेला नसतांना प्राप्त झालेले वीज बिल रदद् होणेबाबत. सौ. सरोजिनी श्रीरंग रंधे, मु. पिंपळदरी, पो. चास, ता. अकोले, जि. अहमदनगर ४२२६०३ (ग्रा.क्र. १४३०७००२०१६१) ५१
०७/०४/२०१५
Download now
प्र.क्र.५०/१४
१६/०३/२०१५
दरसंकेत बदल फरकाची रक्कम बिलात समायोजीत करुन मिळणेबाबत. श्री. देविदास बलराम काळे प्लॉट नं. ३, सेक्टर एन-७ अंबड पोलीस स्टेशन जवळ सिडको नाशिक ४२२००९ (ग्रा.क्र. ०४९०१६४८४४९०) ६४
१७/०४/२०१५
Download now
प्र.क्र.५१/१४
१८/०३/२०१५
दरसंकेत बदल फरकाची रक्कम बिलात समायोजीत करुन मिळणेबाबत. मे. लोटस् इलेट्रीकल्स्, के.२७, एम.आय.डी.सी. अंबड नाशिक ४२२०१० (ग्रा.क्र. ०४९०१४२८९१५१) ६५
१७/०४/२०१५
Download now
प्र.क्र.५२/१४
२७/०३/२०१५
लॉक रिंडींग बिले दुरुस्त करुन मिळणेबाबत श्री. संभाजी कारभारी शिरसाठ, मु.पो. विठेवाडी, ता. देवळा जिल्हा नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र. ०७०८१२००१२०३) ६९
२४/०४/२०१५
Download now

Urja
Empowering the Consumer