पॉवर एक्सचेंजद्वारे वीज खरेदी

Sr.No. Title File
              67 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे एप्रिल-24
              66 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे मार्च-24
              65 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे फेब्रुवारी-24
              64 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जानेवारी-24
              63 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे डिसेंबर-23 
              62 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे नोव्हेंबर-23
              61 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे ऑक्टोबर-23
              60 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे सप्टेंबर-23
              59 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे ऑगस्ट-23
              58 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जून-23
              57 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे मे-23
              56 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे एप्रिल-23
              55 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे मार्च-23
              54 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे फेब्रुवारी-23
              53 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जानेवारी-23
              52 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे डिसेंबर-22
              51 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे नोव्हेंबर-22 
              50 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे ऑक्टोबर-22 
              49 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे सप्टेंबर-22
              48 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे ऑगस्ट-22
              47 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जुलै-22
              46 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जून-22
              45 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे मे-22
              44 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे एप्रिल-22
              43 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे मार्च-22
              42 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे फेब्रुवारी-22
              41 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जानेवारी-22
              40 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे डिसेंबर-21
              39 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे नोव्हेंबर-21
              38 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे ऑक्टोबर-21
              37 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे सप्टेंबर-21
              36 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे ऑक्टोबर-21
              35 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जुलै-21
              34 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जून-21
              33 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे मे-21
              32 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे एप्रिल-21
              31 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे मार्च-21
              30 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे फेब्रुवारी-21
              29 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जानेवारी-21
              28 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे डिसेंबर-20
              27 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे नोव्हेंबर-20
              26 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे ऑक्टोबर-20
              25 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे सप्टेंबर-20
              24 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे ऑगस्ट-20
              23 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जुलै-20
              22 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जून-20
              21 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे मे-20
              20 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे एप्रिल-20
              19 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे मार्च-20
              18 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे फेब्रुवारी-20
              17 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जानेवारी-20
              16 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे डिसेंबर-19
              15 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे नोव्हेंबर-19
              14 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे ऑक्टोबर-19
              13 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे सप्टेंबर-19
              12 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे ऑगस्ट-19
              11 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जुलै-19
              10 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जून-19
               9 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे मे-19
               8 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे एप्रिल-19
               7 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे मार्च-19
               6 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे फेब्रुवारी-19
               5 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे जानेवारी-19
               4 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे डिसेंबर-18
               3 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे नोव्हेंबर-18
               2 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे ऑक्टोबर-18
              1 पॉवर एक्सचेंज द्वारे वीज खरेदी माहे सप्टेंबर-18

Urja
Empowering the Consumer