नाशिक परिमंडळ २०१६

प्र.क्र. व अर्ज स्विकारल्याची दिनांक तक्रारीचे स्वरुप तक्रारदार ग्राहकाचे नांव व पत्ता व ग्रा.क्र. निर्णय क्र. दिनांक पहा/डाऊनलोड
प्र.क्र.50/15
04/03/16
वीज जोडणी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळणेबाबत श्री. अंकुष नाथा गर्जे लांडकवाडी पो. माणिकदौंडी,ता. पाथर्डी, जि.अहमदनगर 76
30/04/2016
Download now
प्र.क्र.51/15
11/03/16
नावात बदल होण्यास विलंब झालेबाबत मे.इंडुस पावर लि. 2010 ई कोर, 2 रा मजला, माव्र्हल एज् विमाननगर, पुणे 411014 74
20/04/2016
Download now
प्र.क्र.52/15
17/03/16
दरसंकेत बदलाबाबत मे.जे.व्ही.एस. काॅमॅटस्को इंडीया प्रा.लि. गट नं. 107/2,107/3, मोहा पो. चिंचोली, ता. सिन्नर जि.नाशिक. (ग्रा.क्र. .076218003130) 79
03/05/2016
Download now
प्र.क्र.53/15
21/03/16
टॅरिफ बदलामुळे जादा घेतलेल्या रकमेचा फरक परत मिळण्याबाबत मे. शिवम इंडस्ट्रीज, प्रो. मिलींद चंद्रकांत भोरस, प्लॉट नं. 36, एम.आय.डी.सी. अंबड नाशिक 422010 (ग्रा.क्र. .049025037597) 80
03/05/2016
Download now
प्र.क्र.54/15
29/03/16
मीटर तपासणीस विलंब व चुकीच्या बिलांबाबत प्लॉट नं. 25 नवनाथ नगर, पेठ रोड शनिमंदीर, नाशिक 422003 (ग्रा.क्र. .049014075509) 85
07/05/2016
Download now
प्र.क्र.55/15
29/03/16
अवास्तव वीज बिलाबाबत श्री.सिताराम वाळुजी सोनवणे , मु.पो. षिवडे, ता. सिन्नर, जिल्हा नाशिक. (ग्रा.क्र. 075960012836) 86
10/05/2016
Download now
प्र.क्र.01/16
06/04/16
दरसंकेत बदलुन मिळणे बाबत श्री. ई. एस. अषोकन, चेंबर नं. 214, बिल्डींग नं.1 जिल्हा न्यायालय आवार, नाशिक (ग्रा.क्र. .049018427337) 94
13/05/2016
Download now
प्र.क्र.02/16
12/04/16
अवास्तव वीज बिलाबाबत श्री. भिकनराव यादवराव चव्हाण, मु.पो. हिसवळ, ता. मालेगांव जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र. .06574002747) 100
17/05/2016
Download now
प्र.क्र.03/16
29/04/16
कृषीसाठी नविन विजजोडणी मिळणेबाबत श्री. जगन्नाथ मुरलीधर बुरकुल, मु. पो. वेहेळगांव ता. नांदगांव जिल्हा नाशिक 110
21/06/2016
Download now
प्र.क्र.04/16
03/05/16
जास्त वीज बिल येत असल्याबाबत श्री. विजय यादवराव वाघ, चिफ प्रमोटर आयकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, आयकॉन प्राईड बिल्डींग,बिडी कामगार रोड, अमृतधाम,पंचवटी नाशिक (ग्रा.क्र. .04901015489) 111
21/06/2016
Download now
प्र.क्र.05/16
03/05/16
चुकीच्या दरसंकेतामुळे मागितलेली मागील वसुली मे.जामीया मोहम्मद एज्युकेशन सोसायटी, चंदनपुरी, मनमाड चैफुली,मालेगांव जि. नाशिक 423203(ग्रा.क्र. .065748000199) 112
24/06/2016
Download now
प्र.क्र.06/16
03/05/16
चुकीच्या दरसंकेतामुळे मागितलेली मागील वसुली मे.जामीया मोहम्मद एज्युकेशन सोसायटी, चंदनपुरी, मनमाड चैफुली,मालेगांव जि. नाशिक 423203(ग्रा.क्र. .065740001463) 113
24/06/2016
Download now
प्र.क्र.07/16
04/05/16
रिफंड ऑफ एक्सेस ए.ई. सी चार्जेस आणि अॅडीशनल एफ.अे. सी. मे. लास्त्रा निरज प्रा.लि. एफ-12, एम.आय.डी.सी. अंबड नाशिक 116
01/07/2016
Download now
प्र.क्र.08/16
10/05/16
नादुरुस्त रोहीत्रामुळे बंद पडलेल्या विद्युत पुरवठयासाठी भरपाई मिळणे बाबत. श्री. उत्तम शंकर सौदाणे, मु.पो. पोखरी, ता. नांदगांव जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र. .078017002120) 117
01/07/2016
Download now
प्र.क्र.10/16
10/05/16
विद्युत वाहिनी तारांचे स्थलांतर होणेबाबत श्री. बाळासाहेब यषवंत रोहोकले, मु.पो. भाळवणी, ता. पारनेर, जिल्हा अहमदनगर 414103 (ग्रा.क्र. 150560009005) 121
04/07/2016
Download now
प्र.क्र.11/16
11/05/16
रिकव्हरी ऑफ अरिअर्स फॉरचेंज ऑफ कॅटेगरी. मे.सुदर्शन टायर्स प्रा.लि.प्लॉट नं. 1-26, एम.आय.डी.सी.अहमदनगर .(ग्रा.क्र.162010442231) 125
08/07/2016
Download now
प्र.क्र.12/16
12/05/16
भरलेल्या वीज बिलावरील व्याज माफ करुन मिळणेबाबत सौ. वैशाली अनिल भालेराव, मोहीनीराज बंगला, दिंडोरी रोड, गजपंथ स्टॉप समोर, शिवाजीनगर,म्हसरुळ, नाशिक 422004 (ग्रा.क्र. .049016305561) 126
08/07/2016
Download now
प्र.क्र.13/16
26/05/16
मे 2015 चे बिल रदद् करुन विद्युत पुरवठा चालु करण्याबाबत श्री. राघो शंकर पवार, व्दारा- मिलींद राघो पवार, जुना ग्रामीण दवाखाना, पवार चाळ,राजुर,ता. अकोले, जिल्हा अहमदनगर (ग्रा.क्र. .142820001272) 127
12/07/2016
Download now
प्र.क्र.14/16
03/06/16
विजदेयका बाबत तसेच तारांबाबत तक्रार श्री. वामन (बाबु) अनंत वर्टी,’लक्ष्मी निवास’ वर्टी कॉलनी ,जिल्हा परिषदेच्या मागे,त्रिंबक रोड,नाशिक 422001(ग्रा.क्र. 04901214098 व 49012142110) 132
14/07/2016
Download now
प्र.क्र.15/16
03/06/16
नविन कनेक्शन मिळणेबाबत. सौ. सविता धरमदास सचदेव सागर दत्तमंदीर शेजारी, काठेगल्ली, नाशिक 136
27/07/2016
Download now
प्र.क्र.16/16
24/06/16
अंदाजे विजदेयकाबाबत व एस.ओ.पी. प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणेबाबत श्री. चांगदेव दत्तात्रय जुंधारे,मु.शहाजापुर, पो. कोळपेवाडी,ता.कोपरगांव जिल्हा अहमदनगर 423602(ग्रा.क्र. 076170000222) 147
19/08/2016
Download now
प्र.क्र.17/16
28/06/16
जादा बिल आकारणी बाबत सौ. लता सुभाष पवार, गोकुळ काॅलनी, मु.पो.ता. राहुरी, जिल्हा अहमदनगर(ग्रा.क्र. 850120286475) 141
05/08/2016
Download now
प्र.क्र.18/16
27/06/16
दरसंकेत बदलुन मिळणेबाबत मे. श्रीरंग किसनलाल सारडा, गट नं. 497/1 षेणित, ता. इगतपुरी जि. नाषिक (ग्रा.क्र. 052060004293) 142
05/08/2016
Download now
प्र.क्र.19/16
01/07/16
अवास्तव वीज बिल दुरुस्त करुन मिळणे व पोल्ट्रीचा दर लावणेबाबात श्री. नामदेव फकीरा सोनवणे,मु.पो. पाचोरा बु।।,ता. निफाड जि. नाषिक निफाड 422300 (ग्रा.क्र. 073840001552) 148
19/08/2016
Download now
प्र.क्र.20/16
08/07/16
नविन वीज जोडणी मिळण्याबाबत श्री. पोपट शंकर आंबेकर, लिंगटांगवाडी, वावी वेस, ता. सिन्नर जि. नाशिक 422103 149
19/08/2016
Download now
प्र.क्र.21/16
12/08/16
रिफंड्स अरायझिंग आऊट आॅफ द डिलेड रिफंड आॅफ द इलेक्ट्रीसीटी डयुटी. मे. अनिल प्रिंटर्स, प्लाॅट नं. 411, 412 गोंदे, ता. इगतपुरी जि. नाषिक 422403 (ग्रा.क्र. 052189020270) 165
01/10/2016
Download now
प्र.क्र.22/16
23/08/16
चुकीच्या व अवास्तव बिलाबाबत श्री. अभिजीत सुरेषचंद्र जोषी, व्दारा – हाॅटेल जोषी पॅलेस, नाशिक पुणे महामार्ग, संगमनेर ता. संगमनेर जिल्हा अहमदनगर 422605 (ग्रा.क्र.155048279264) 167
07/10/2016
Download now
प्र.क्र.23/16
23/08/16
चुकीच्या दरसंकेतामुळे मागितलेली मागील वसुली श्री.राजेद्र बारकु सानेवणे, राजगड बंगला, बालाजी नगर नामपुर रोड ता. सटाणा जि. नाशिक 423301 (ग्रा.क्र.054018061158) 166
04/10/2016
Download now
प्र.क्र.24/16
26/08/16
सप्लीमेंन्टरी डिमांड आॅन अकाऊंट आॅफ इनकरेक्ट एम.एफ. मे.आयडीयल वेअरहाऊसींग कार्पोरेषन, गट नं. 145-147जऊळके, दिंडोरी ता. दिंेडोरीजि.नाषिक 4222061 (ग्रा.क्र.058050003394) 169
14/10/2016
Download now
प्र.क्र.25/16
06/09/16
रिफंड आॅफ एक्सेस चार्ज एफ.ए.सी. मे. लास्त्रा निरज प्रा.लि. एफ.12,एम.आय.डी.सी. अंबड नाशिक 170
18/10/2016
Download now
प्र.क्र.26/16
06/09/16
रिफंड आॅफ पेनल चार्जस फाॅर एक्सीडींग द काॅन्ट्रक्ट डिमांड मे. डी. जे. मालपाणी, मालपाणी इस्टेट, अकोले रोड, संगमनेर जि. अहमदनगर 422605 (ग्रा.क्र.155049004600) 172
27/10/2016
Download now
प्र.क्र.27/16
06/09/16
डिसअलाऊड प्राॅम्प्ट पेमेंट डिस्काऊंट मे. साई अॅक्युम्युलेटर इंडस्ट्रीज,प्लाॅट नं. 52व 76 संगमनेर को.आॅ. इंडस्ट्रीसल इस्टेट स्ंागमनेर जि. अहमदनगर 422608 (ग्रा.क्र.155939010380) 173
27/10/2016
Download now
प्र.क्र.28/16
06/09/16
एक्सेस कलक्टेड द ए.ई.सी.अॅण्डअॅडीषनल एफ.ए.सी. चार्जेस बीफोर प्राॅपर टाईम. मे. परिस इस्पात प्रा. लि. सव्र्हे नं.151,प्लाॅट नं. 1 ते 8 पो. वेहाले, ता. संगमनेर जि. अहमदनगर 422605 (ग्रा.क्र.155709005810) 174
02/11/2016
Download now
प्र.क्र.29/16
06/09/16
एक्सेस कलक्टेड एफ.ए.सी. फ्राॅम द बिलींग मन्थ आॅफ डिसे. 13 टु डिसे. 14. मे. परिस इस्पात प्रा. लि. सव्र्हे नं.151,प्लाॅट नं. 1 ते 8 पो. वेहाले, ता. संगमनेर जि. अहमदनगर 422605 (ग्रा.क्र.155709005810) 175
02/11/2016
Download now
प्र.क्र.31/16
20/09/16
विज कनेक्शन तोडणे बाबत श्री. संदीप बाबुलाल आढाव , मु.पो. म-हळ बु।। ,ता. सिन्नर जि. नाशिक 422606 177
02/11/2016
Download now
प्र.क्र.32/16
28/10/16
बिलाबाबत तक्रार मे. इंडुस टाॅवर लि. 2010, ई कोर, 2 रा मजला, मार्वल एज्ड, विमाननगर पुणे 411014 (ग्रा.क्र.049016349282) 185
29/11/2016
Download now
प्र.क्र.33/16
23/11/16
थ्री फेज मीटरची थकबाकी सिंगल फेज मिटरवर वर्ग करुन विजपुरवठा खंडीत केल्याबाबत श्री.दिपक बाळासाहेब चांदवडकर नितीन मनोहर लेल यांचे तर्फे , शेटट्ी कंपाऊंड, शिंगाडा तलाव, पुणे रोड, नाशिक 422001 (ग्र्रा.कं्र.049012652649 ) 06
06/01/2017
Download now
प्र.क्र.३४/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ अेईसी ( अेईसी १ टु अेईसी ४)अॅण्ड एॅडिशनल एफ.अे.सी. मे. डी. जे. मालपाणी,कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००४६४० ) १५
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.३५/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ एक्सेस रिकव्र्हड एॅडिशनल एफ.अे.सी. फॉर मे.१२ मे. डी. जे. मालपाणी,कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००४६४० ) १५
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.३६/१६
०२/१२/१६
एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. फॉर द बिलींग मंथ आॅफ डिसे.२०१३ टु डिसे.२०१४. मे. डी. जे. मालपाणी,कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००४६४० ) १५
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.३७/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ अेईसी ( अेईसी १ टु अेईसी ४)अॅण्ड एॅडिशनल एफ.अे.सी. मे. फास्टट्रॅक पॅकसर्् प्रा.लि.कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००६६८०) १६
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.३८/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ एक्सेस रिकव्र्हड एॅडिशनल एफ.अे.सी. फॉर मे.१२ मे. फास्टटॅªक पॅकसर्् प्रा.लि.कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००६६८०) १६
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.३९/१६
०२/१२/१६
एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. फॉर द बिलींग मंथ आॅफ डिसे.२०१३ टु डिसे.२०१४. मे. फास्टट्रॅक पॅकसर्् प्रा.लि.कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००६६८०) १६
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.४०/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ अेईसी ( अेईसी १ टु अेईसी ४)अॅण्ड एॅडिशनल एफ.अे.सी. मे. गिरीराज एंटरप्रायजेसवेट अॅण्ड जॉय वॉटर पार्क,निघोज, ता.राहाता जिल्हा अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१६४८१९००५८००) १७
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.४१/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ एक्सेस रिकव्र्हड एॅडिशनल एफ.अे.सी. फॉर मे.१२ मे. गिरीराज एंटरप्रायजेसवेट अॅण्ड जॉय वॉटर पार्क,निघोज, ता.राहाता जिल्हा अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१६४८१९००५८००) १७
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.४२/१६
०२/१२/१६
एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. फॉर द बिलींग मंथ आॅफ डिसे.२०१३ टु डिसे.२०१४. मे. गिरीराज एंटरप्रायजेसवेट अॅण्ड जॉय वॉटर पार्क,निघोज, ता.राहाता जिल्हा अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१६४८१९००५८००) १७
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.४३/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ अेईसी ( अेईसी १ टु अेईसी ४)अॅण्ड एॅडिशनल एफ.अे.सी. मे. मालपाणी फाऊंडेशन,धृव अकॅडमी धांदरफळता.संगमनेर जि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र. १५५२७९००६४७०) १८
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.४४/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ एक्सेस रिकव्र्हड एॅडिशनल एफ.अे.सी. फॉर मे.१२ मे. मालपाणी फाऊंडेशन,धृव अकॅडमी धांदरफळता.संगमनेर जि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र. १५५२७९००६४७०) १८
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.४५/१६
०२/१२/१६
एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. फॉर द बिलींग मंथ आॅफ डिसे.२०१३ टु डिसे.२०१४. मे. मालपाणी फाऊंडेशन,धृव अकॅडमी धांदरफळता.संगमनेर जि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५२७९००६४७०) १८
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.४६/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ अेईसी ( अेईसी १ टु अेईसी ४)अॅण्ड एॅडिशनल एफ.अे.सी. मे. डी. जे. मालपाणी,कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००४६०० ) १९
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.४७/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ एक्सेस रिकव्र्हड एॅडिशनल एफ.अे.सी. फॉर मे.१२ मे. डी. जे. मालपाणी,कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००४६०० ) १९
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.४८/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ अेईसी ( अेईसी १ टु अेईसी ४)अॅण्ड एॅडिशनल एफ.अे.सी. मे. फास्टट्रॅक पॅकसर्् प्रा.लि.पोस्ट पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर (ग्रा.क्र.१४५५१९००५३६०) २०
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.४९/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ एक्सेस रिकव्र्हड एॅडिशनल एफ.अे.सी. फॉर मे.१२ मे. फास्टट्रॅक पॅकसर्् प्रा.लि.पोस्ट पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर (ग्रा.क्र.१४५५१९००५३६०) २०
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.५०/१६
०२/१२/१६
एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. फॉर द बिलींग मंथ आॅफ डिसे.२०१३ टु डिसे.२०१४. मे. फास्टट्रॅक पॅकसर्् प्रा.लि.पोस्ट पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर (ग्रा.क्र.१४५५१९००५३६०) २०
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.५१/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ अेईसी ( अेईसी १ टु अेईसी ४)अॅण्ड एॅडिशनल एफ.अे.सी. मे. मालपाणी हेल्थ क्लब,कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००६६७०) २१
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.५२/१६
०२/१२/१६
रिफंड आॅफ एक्सेस रिकव्र्हड एॅडिशनल एफ.अे.सी. फॉर मे.१२ मे. मालपाणी हेल्थ क्लब,कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००६६७०) २१
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.५३/१६
०२/१२/१६
एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. फॉर द बिलींग मंथ आॅफ डिसे.२०१३ टु डिसे.२०१४. मे. मालपाणी हेल्थ क्लब,कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००६६७०) २१
२४/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.५४/१६
०८/१२/१६
रिकव्हरी आॅफ एच.टी.चेक मिटरींग कॉस्ट अॅण्ड टेस्टिंग चार्जेस. मे. परफेक्ट सर्कल व्हिक्टर लि.प्लॉट नं. १९ व २० एम.आय.डी.सी. सातपुर नाशिक ४२२००७(ग्रा.क्र.०४९०६९०००१५०) २२
२७/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.५५/१६
१५/१२/१६
चेंज इन टॅरिफ कॅटॅगरी फ्रॉम एच.-।। कर्मशिअल टु एच.टी.-। इंडस्ट्रीअल मे.रतनइंडीया नासिक पॉवर लि.प्लॉट नं. अे-१ अॅडीशनल एम.आय.डी.सी. ऐरिया, मुसळगांवता.सिन्नर जि. नाशिक ४२२१०५ (ग्रा.क्र.०७५९४९०२२९३०) २३
३१/०१/२०१७
Download now
प्र.क्र.५६/१६
१७/१२/१६
नॉट ग्रॅटिंग द इनसेटीव्ह एज पर गव्र्हरमेंट आॅफ महाराष्ट्र डिसीजन फॉर द कंझमशन फ्रॅाम २६ जुन २०१६ मे.वाधवा इन्फ्राकोअर स्टिल प्रा.लि.प्लॉट नं. ई-२६/१, एम.आय.डी.सी.ता.सिन्नर जि. नाशिक ४२२१०३(ग्रा.क्र.०४९०१९०१८५५०) ३३
०३/०२/२०१७
Download now
प्र.क्र.५७/१६
१७/१२/१६
नॉट ग्रॅटिंग द इनसेटीव्ह एॅज पर गव्र्हरमेंट आॅफ महाराष्ट्र डिसीजन फॉर द कंझमशन फ्रॅाम २६ जुन २०१६ मे.नाशिक इस्पात प्रा.लि.प्लॉट नं. ई-२६, एम.आय.डी.सी.ता.सिन्नर जि. नाशिक ४२२१०३(ग्रा.क्र.०७५९४९०२०७२०) ३३
०३/०२/२०१७
Download now
प्र.क्र.५८/१६
०३/०१/१७
अवास्तव विजदेयकाबाबत श्री. एस. एस. गुप्ता,१३६३, ‘शांतीसदन’ गुप्तावाडी,काकतकर हॉस्पीटलसमोर,टिळकवाडी, नाशिक ४२२००२ (ग्रा.क्र.०४९०१२५७०२८६) ३४
०७/०२/२०१७
Download now
प्र.क्र.५९/१६
०६/०१/१७
नोटीस न देता विजपुरवठा खंडीत केल्याबाबत श्री. सुर्यकांत गंगाराम पवार,सव्र्हे नं. २०५/१़२़३, प्लॉट नं. ८,हरीओम नगर, इंद्रायणी कॉलनी,कलेक्टर पटट्ा, मालेगांव जि.नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र.०६५५११४०२८११ ) ४९
२२/०२/२०१७
Download now
प्र.क्र.६०/१६
०७/०१/१७
ग्राहकांशी ‘अरेरावी’ व ‘मनमानी’ करण्याबाबत डॉ. श्री.प्रणव वसंतराव जोशी,२९४/ब, कोर्टगल्ली, मु.पो.ता.नेवासा जिल्हा अहमदनगर ४१४६०३ ५०
२८/०२/२०१७
Download now
प्र.क्र.६१/१६
१९/०१/१७
चुकीची विद्युतदेयके दिल्याबाबत श्री. लक्ष्मण महादु वाघ,मु.पो. शिवडे, ता. सिन्नर,जिल्हा नाशिक ४२००२५ (ग्रा.क्र.०७५९६०००४३२९) ५१
२८/०२/२०१७
Download now
प्र.क्र.६२/१६
३०/०१/१७
एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. फॉर द बिलींग मंथ आॅफ डिसे.२०१३ टु डिसे.२०१४. मे. सी. एट. लिमीटेड८२, एम.आय.डी.सी. सातपुरनाशिक ४२२००७(ग्रा.क्र.०४९०६९००२२८४) ६१
१४/०३/२०१७
Download now
प्र.क्र.६३/१६
३०/०१/१७
रिफंड आॅफ अेईसी ( अेईसी १ टु अेईसी ४)अॅण्ड एॅडिशनल एफ.अे.सी. मे. सी. एट. लिमीटेड८२, एम.आय.डी.सी. सातपुरनाशिक ४२२००७(ग्रा.क्र.०४९०६९००२२८४) ६२
१४/०३/२०१७
Download now
प्र.क्र.६४/१६
३०/०१/१७
चेज आॅफ टॅरिफ कोड फ्रॉम एच.टी. आय.सी. टु एच.टी. आय.एन. मे. सी. एट. लिमीटेड८२, एम.आय.डी.सी. सातपुरनाशिक ४२२००७(ग्रा.क्र.०४९०६९००२२८४) ६३
१४/०३/२०१७
Download now
प्र.क्र.६५/१६
३०/०१/१७
एक्सेस कलेक्टेड अमाऊंट टुवर्डस् ट्रान्समिशन चार्जेस अॅण्ड व्हिलींग चार्जेस. मे. सी. एट. लिमीटेड८२, एम.आय.डी.सी. सातपुरनाशिक ४२२००७(ग्रा.क्र.०४९०६९००२२८४) ६४
१४/०३/२०१७
Download now
प्र.क्र.६६/१६
३०/०१/१७
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी.-३ अॅण्ड एफ.अे.सी.-४ मे.परिस इस्पात प्रा. लि.पोस्ट वेल्हाले, ता. संगमनेरजि. अहमदनगर (ग्रा.क्र.१५५७०९००५८१०) ६७
१७/०३/२०१७
Download now
प्र.क्र.६७/१६
३०/०१/१७
चेज आॅफ टॅरिफ कॅटॅगरी फ्रॉम रिट्रॉस्पेक्टीव्ह इफेक्ट अॅण्ड रिफंड आॅफ द डिफरन्स. मे. दौलत अॅग्रो (१) प्रा.लिपो. घारगांव, पुणे नाशिक हायवे,ता. संगमनेर जि. अहमदनगर ४२२६२०(ग्रा.क्र.१५५९१९००९५६०) ६८
१७/०३/२०१७
Download now
प्र.क्र.६८/१६
०१/०२/१७
रिफंड आॅफ अमाऊंट स्पेन्ट आॅन इनफ्रास्ट्रक्चर अंडर नॉन डीडीएफ-सीसीआरएफ स्किम. मे.ओम ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज,प्रो. अमोल ओमप्रकाश लढढ्ाआर/ओ/२१, उदयनगर,आर.टी.ओ.रोड, औरंगाबाद (ग्रा.क्र.१४८६६००००८८४) ६९
१७/०३/२०१७
Download now
प्र.क्र.६९/१६
०३/०२/१७
चुकीच्या बिलाबाबत व नोटीस न देता विजपुरवठा खंडीत केल्याबाबत श्री. संपत लक्ष्मण बोराडे,च्ेंाबर नं. ३१५/१,मारुती बिल्डींग,न्ंा.१, जिल्हा न्यायालय आवार, नाशिक ४२२००२ (ग्रा.क्र.०४९०१८४१७२००) ७६
२४/०३/२०१७
Download now
प्र.क्र.७०/१६
०४/०२/१७
अवास्तव विजदेयक व नोटीस न देता विजपुरवठा खंडीत केल्याबाबत श्री. काळु कारभारी वाघ,मु.पो. झाडी (सावकारवाडी)ता.मालेगांव, जि.नाशिक ४२३२०३ (ग्रा.क्र.०६६३००००२२६० ) ७८
२९/०३/२०१७
Download now
प्र.क्र.७१/१६
१५/०२/१७
चेज आॅफ टॅरिफ कोड फ्रॉम एच.टी.-आय.सी.टु एच.टी.आय.एन.अॅण्ड रिफंड आॅफ एक्सेस अमाऊंट कलेक्टेड डयु टु टॅरिफ डिफरन्स. मे. डी. जे. मालपाणी,कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००४६०० )
८१
Download now
प्र.क्र.७२/१६
१५/०२/१७
चेज आॅफ टॅरिफ कोड फ्रॉम एच.टी.-आय.सी.टु एच.टी.आय.एन.अॅण्ड रिफंड आॅफ एक्सेस अमाऊंट कलेक्टेड डयु टु टॅरिफ डिफरन्स. मे. डी. जे. मालपाणी,कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००४६४० ) ८२
०५/०४/२०१७
Download now
प्र.क्र.७३/१६
१५/०२/१७
एक्सेस कलेक्टेड अमाऊंट टुवर्डस् ट्रान्समिशन चार्जेस अॅण्ड व्हिलींग चार्जेस. मे. डी. जे. मालपाणी,कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००४६०० ) ८३
०५/०४/२०१७
Download now
प्र.क्र.७४/१६
१५/०२/१७
चेज आॅफ टॅरिफ कोड फ्रॉम एच.टी.-आय.सी.टु एच.टी.आय.एन.अॅण्ड रिफंड आॅफ एक्सेस अमाऊंट कलेक्टेड डयु टु टॅरिफडिफरन्स. मे. फास्टट्रॅक पॅकसर्् प्रा.लि.कसारा दुमाला, ता.संगमनेरजि. अहमदनगर ४२२६०५(ग्रा.क्र.१५५०४९००६६८०) ८४
०५/०४/२०१७
Download now
प्र.क्र.७५/१६
२२/०२/१७
ओव्हरचारजींंग आॅफ डिमांड / फिक्स् चार्जेस एव्हरी मंथ फ्रॉम द डेट आॅफ कनेक्शन. मे. के.टी.एस.टी. इंजिनिअर्स प्रा.लि.प्लॉट नं. बी-४ , एम.आय.डी.सी.इंडस्ट्रीयल एरिया , सिन्नरजि. नाशिक (ग्रा.क्र.०७६०४०००४९२७) ८७
११/०४/२०१७
Download now
प्र.क्र.७६/१६
२७/०२/१७
अॅप्लीकेशन आॅफ टॅरिफ कॅटॅगेरी एल-एक्स सिन्स् आॅगस्ट २०१२. मे. विंचुरकर-पवार डायग्नास्टिक सेंटर, स.न. ३३५ अे, प्लॉट नं.४, रामटेक, एल.आय.सी. कॉलनी जवळ, कॅम्परोड मालेगांव जि.नाशिक ४२३२०३(ग्रा.क्र.०६५५११३८४४५६) ८८
११/०४/२०१७
Download now
प्र.क्र.७७/१६
०१/०३/१७
चेज आॅफ टॅरिफ कोड फ्रॉम एच.टी.-आय.सी. टु एच.टी.आय.एन.अॅण्ड रिफंड द अे.एस.सी. फॉर मे २००७ टु मे. २००८. मे.परिस इस्पात प्रा. लि.पोस्ट वेल्हाले, ता. संगमनेरजि. अहमदनगर (ग्रा.क्र.१५५७०९००५८१०) १०३
२५/०४/२०१७
Download now
प्र.क्र.७८/१६
०१/०३/१७
चुकीचे देयक देणे व तात्पुरते वीज कनेक्शन बंद करणे याबाबत श्री. शंकर रामभाऊ गोळेसर,देवपुर ता. सिन्नर जि. नाशिक ४२२१०३(ग्राहक कै. श्री. रामभाऊ लक्ष्मण गोळेसर क्र. ०७५५७०७०१९८३ यांचेसाठी) ९१
१३/०४/२०१७
Download now
प्र.क्र.७९/१६
०९/०३/१७
खंडीत विद्युत पुरवठयासाठी भरपाई देणे व मिनीपिलर वरुन भुमिगत कनेक्शन देणे सौ. लिना श्रीकांत काळे,प्लॉट नं. ४०, ४१,अयोध्यानगर,संपत्ती अर्पाटमेंट समोरउपनगर नाशिक ४२२००६ (ग्रा.क्र.०४९०८५३२६५८८) ९६
१८/०४/२०१७
Download now
प्र.क्र.८०/१६
१४/०३/१७
शॉर्टसर्किट होवुन ‘ोडला आग लागल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळणेबाबत श्री. गंगाराम यशवंत पवार,मु.कु-हेगांव पो. गोंदे दुमाला,ता.इगतपुरी जि. नाशिक ४२२४०३ (ग्रा.क्र. ०५२१७००१७११) ९७
१८/०४/२०१७
Download now
प्र.क्र.८१/१६
१४/०३/१७
अवास्तव बिलामुळे मानसिक ‘ाारीरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेबाबत श्री. अनिल नामदेव खातळे, इंदिरानगर रोड, खातळे चाळ,मु.पो.घोटी बु।।, ता. इगतपुरी जिल्हा नाशिक ४२२४०२ (ग्रा.क्र. ०५२०२००१८४८८) १०८
०५/०५/२०१७
Download now
प्र.क्र.८२/१६
२०/०३/१७
डिले इन रिफंड द सिक्युरीटी डिपॉझिट अमाऊंट मे. न्यु. नटराज इंडस्ट्रीज,प्लॉट नं. बी. ७०,७१, एम.आय.डी.सी. माळेगांव ता. सिन्नरजिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र. ०७५९४९०१९५९०) १०९
०५/०५/२०१७
Download now
प्र.क्र.८३/१६
२१/०३/१७
एक्सेस रिकव्हरी आॅफ फ्युल अॅडजेस्टमेंट चार्जेस. मे.अंबिका वेस्ट मॅनेजमेंट प्रा.लि.एल. १५४, एम.आय.डी.सी.अहमदनगर ४१४१११(ग्रा.क्र. १६२०१९००१४८२) ११४
१६/०५/२०१७
Download now
प्र.क्र.८४/१६
२१/०३/१७
रिफंड आॅफ अे.एस.सी.(अे.एस.सी.-१ टु अे.एस.सी.४) अॅण्ड अॅडीशनल एफ.ए.सी. मे.अंबिका वेस्ट मॅनेजमेंट प्रा.लि.एल. १५४, एम.आय.डी.सी.अहमदनगर ४१४१११(ग्रा.क्र. १६२०१९००१४८२) ११५
१६/०५/२०१७
Download now
प्र.क्र.८५/१६
२३/०३/१७
रॉग बिलींग फॉर द पीरीयड जुन २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ अॅण्ड पी. एफ. पेनल चार्जेस मे. प्रतीक इंडस्ट्रीज,अे-२०, स्टाईस, सिन्नर जिल्हा नाशिक ४२२१०३(ग्रा.क्र. ०७५९४९०२२४८०) ११०
०५/०५/२०१७
Download now

Urja
Empowering the Consumer