महावितरणचे प्रकल्प व योजना

Sr.No. Title Link
         1 आर – ए पी डी आर पी प्रकल्प
         2 पायाभुत आराखडा प्रकल्प II
         3 कृषीपंप एनर्जिझेशन
         4 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY)
         5 एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना(IPDS)
         6 उच्च दाब वितरण प्रणाली(HVDS)
         7 मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना (MSKPY)

Urja
Empowering the Consumer