नाशिक परिमंडळ २०१७

प्र.क्र. व अर्ज स्विकारल्याची दिनांक तक्रारीचे स्वरुप तक्रारदार ग्राहकाचे नांव व पत्ता व ग्रा.क्र. निर्णय क्र. दिनांक पहा/डाऊनलोड
०१/१७
१०/०४/२०१७
चेंज आॅफ टॅरिफ कॅटेगरी फ्रॉम एच.टी. कंटीन्युअस टु एच.टी. नॉन कंटीन्युअस मे. महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा प्लॉट नं. बी-८९, एम.आय.डी.सी.ऐरीया सातपुर नाशिक ४२२००७(ग्रा.क्र. ०४९०६९०००७०२) ११३
१६/०५/२०१७
Download now
०२/१७
१२/०४/२०१७
रिट्रॉस्पेक्टीव्ह रिकव्हरी बीकॉज आॅफ चेंज आॅफ टॅरिफ कॅटेगरी. श्री. दिलीप अंबादास शिंदे,गट नं. २४(११५१) १७/२अे हॉटेल शाहु आणि साई शाहु सिन्नर शिवार जि. नाशिक ४२२१०३(ग्रा.क्र. ०७५९४०३४०९१८) ११८
१८/०५/२०१७
Download now
०३/१७
१५/०४/२०१७
चेंज आॅफ टॅरिफ कॅटेगरी फ्रॉम एच.टी. कंटीन्युअस टु एच.टी. नॉन कंटीन्युअस मे. सी. एट. लिमीटेड८२, एम.आय.डी.सी. सातपुरनाशिक ४२२००७(ग्रा.क्र.०४९०६९००२२८४) ११९
१८/०५/२०१७
Download now
०४/१७
१५/०४/२०१७
रिफंड आॅफ अे.एस.सी.(अे.एस.सी.-१ टु अे.एस.सी.४) अॅण्ड अॅडीशनल एफ.ए.सी. मे. नाशिक स्ट्रीप प्रा.लि.प्लॉट नं. १३-१७ अॅण्ड २८-३२ स्टाईस, शिर्डी रोड, मुसळगांवता.सिन्नर जि. नाशिक ४२२११२(ग्रा.क्र.०७५९४९०१०२१०) ११६
१६/०५/२०१७
Download now
०५/१७
१५/०४/२०१७
एक्सेस कलेक्टेड एफ.ए.सी. फ्रॉम द बिलींग मंथ आॅफ डिसें. २०१३ टु. डिसेंबर २०१४ मे. नाशिक स्ट्रीप प्रा.लि.प्लॉट नं. १३-१७ अॅण्ड २८-३२ स्टाईस, शिर्डी रोड, मुसळगांवता.सिन्नर जि. नाशिक ४२२११२(ग्रा.क्र.०७५९४९०१०२१०) ११७
१६/०५/२०१७
Download now
०६/१७
२०/०४/२०१७
रिफंड आॅफ एक्सेस अमाऊंट डयु टु रॉग अॅप्लीकेशन आॅफ एच टी आय सी टॅरिफ कोड फ्रॉम डेट आॅफ सप्लाय. मे. मालपाणी फुड प्राडक्टएस.आर.नं. ५२११, कसारा दुमाला ता. संगमनेर जिल्हाअहमदनगर (ग्रा.क्र.१५५०१९०११५००) १२१
२३/०५/२०१७
Download now
०७/१७
२०/०४/२०१७
चेंज आॅफ टॅरिफ कॅटेगरी फ्रॉम एच.टी. कंटीन्युअस टु एच.टी. नॉन कंटीन्युअस मे.मालपाणी हेल्थ क्लब,कसारा दुमाला ता. संगमनेरजिल्हा अहमदनगर(ग्रा.क्र.१५५०४९००६६७०) १२२
२३/०५/२०१७
Download now
०८/१७
१५/०६/२०१७
कनेक्शन जोडुन मिळणे बाबत श्री. राजेंद्र बळवंत काकळीज,मु. पो. वाखारी, ता. नांदगांव,जिल्हा नाशिक (ग्रा.क्र. ७७६४००००११५) १७९
१६/१०/२०१७
Download now
०९/१७
२१/०६/२०१७
एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. फ्रॉम द बिलींग मंथ आॅफ डिसे.१३ टु. डिसें. १४ अॅण्ड रिफंड आॅॅफ ए.ई.सी. अॅण्ड अॅडिशनल एफ.ए.सी. मे.भगवती स्टिल कास्ट प्रा.लि.प्लॉट नं. डी.१०१,एम.आय.डी.सी.माळेगांव सिन्नर जि. नाशिक ४२२१०३.(ग्रा.क्र. ०७५९४९०१०३१७) १७३
१३/१०/२०१७
Download now
१०/१७
२१/०६/२०१७
एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. फ्रॉम द बिलींग मंथ आॅफ डिसे.१३ टु. डिसें. १४ अॅण्ड रिफंड आॅॅफ ए.ई.सी. अॅण्ड अॅडिशनल एफ.ए.सी. मे.भगवती स्टिल फेरो मेटल प्रा.लि., जी-७/जी-८ एम.आय.डी.सी.,माळेगांव सिन्नर जि. नाशिक ४२२११३.(ग्रा.क्र. ०७५९४९०२२२२०) १७४
१३/१०/२०१७
Download now
११/१७
२१/०६/२०१७
एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. फ्रॉम द बिलींग मंथ आॅफ डिसे.१३ टु. डिसें. १४ अॅण्ड रिफंड आॅॅफ ए.ई.सी. अॅण्ड अॅडिशनल एफ.ए.सी. मे.स्वस्तीक पल्प अॅण्ड पेपर प्रा.लि.प्लॉट नं. अे-६५, एम.आय.डी.सी., माळेगांव सिन्नर जि. नाशिक ४२२११३.(ग्रा.क्र. ०७५९४९०१८५८०) १७५
१३/१०/२०१७
Download now
१२/१७
२१/०६/२०१७
एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. फ्रॉम द बिलींग मंथ आॅफ डिसे.१३ टु. डिसें. १४ अॅण्ड रिफंड आॅॅफ ए.ई.सी. अॅण्ड अॅडिशनल एफ.ए.सी. मे.राजराणी स्टील कास्टींग प्रा.लि.प्लॉट नं.डी १३०,१३१ ए. गट नं.५२, एम.आय.डी.सी., माळेगांव सिन्नर जि. नाशिक ४२२११३.(ग्रा.क्र. ०७५९४९०१८२१०) १७६
१३/१०/२०१७
Download now
१३/१७
२१/०६/२०१७
एक्सेस कलेक्टेड एफ.अे.सी. फ्रॉम द बिलींग मंथ आॅफ डिसे.१३ टु. डिसें. १४ अॅण्ड रिफंड आॅॅफ ए.ई.सी. अॅण्ड अॅडिशनल एफ.ए.सी. मे.श्री. वैष्णव कास्टींग प्रा.लि.प्लॉट नं.बी.३, एम.आय.डी.सी., पालखेड, दिंडोरी जि. नाशिक ०२(ग्रा.क्र. ०७३०३९०२०५७०) १७७
१३/१०/२०१७
Download now
१४/१७
१८/०७/२०१७
३ डिसेंबर २०१६ ते २३ मार्च २०१७ या काळात विजपुरवठा बंद असल्याकारणाने नुकसान भरपाई मिळण्ेाबाबत श्री. उत्तम शंकर सौदाणे,मु. पो. पोखरी, ता. नांदगांवजिल्हा नाशिक(ग्रा.क्र. ०७७५२७७००१२७) १८६
१४/११/२०१७
Download now
१५/१७
१८/०७/२०१७
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड अमाऊंट टुवर्डस् ट्रान्समिशन चार्जेस अॅण्ड विलींग चार्जेस फॉर द ओपन अॅसेस पीरीयड. मे. सी. एट. लिमीटेड८२, एम.आय.डी.सी. सातपुरनाशिक ४२२००७(ग्रा.क्र.०४९०६९००२२८४) १९५
०७/१२/२०१७
Download now
१६/१७
१८/०७/२०१७
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेडए.ई.सी.अॅण्ड अॅडिशनल एफ.ए.सी. चार्जेस . मे. नाशिक स्ट्रीप प्रा.लि.प्लॉट नं. १३-१७ अॅण्ड २८-३२ स्टाईस, शिर्डी रोड, मुसळगांव १८७
१४/११/२०१७
Download now
१७/१७
१८/०७/२०१७
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेडएफ.ए.सी. मे.अंबिका वेस्ट मॅनेजमेंट प्रा.लि.प्लॉट नं.एल.१५४, एम.आय.डी.सी. १८८
१४/११/२०१७
Download now
१८/१७
१८/०७/२०१७
रिफंड आॅफ एक्सेस कलेक्टेड ए.ई.सी. अॅण्ड अॅडीशनल मे.अंबिका वेस्ट मॅनेजमेंट प्रा.लि.
प्लॉट नं.एल.१५४, एम.आय.डी.सी.
अहमदनगर ४१४१११
(ग्रा.क्र. १६२०१९००१४८२)
१८९
१४/११/२०१७
१९/१७
१८/०७/२०१७
रॉगली अॅपलाईड बिलींग एम.डी. फ्रॉम द मंथ आॅफ जाने. १५ टु डिसे.१५. रिफंडेड द एक्सेस कलेक्टेड अमाऊंट विथआऊट इनस्ट्रेस. मे.परिस इस्पात प्रा. लि.पोस्ट वेल्हाले, ता. संगमनेरजि. अहमदनगर (ग्रा.क्र.१५५७०९००५८१०) १९०
१४/११/२०१७
Download now
२०/१७
२५/०७/२०१७
रिकव्हरी आॅफ एक्सेस डिमांड चार्जेस . मे. जिंदाल पॉलीफिल्म्स् जि.२८ के.एम. माईलस्टोन, एन.एच.३, मुंठेगांव ता. इगतपुरी जि.नाशिक(ग्रा.क्र.०५२७८९१०१२९) २०२
१४/१२/२०१७
Download now
२१/१७
२८/०७/२०१७
ग्राहक क्रमांक १५५१५०१२७६४९ चे मिटर नं. ०३५८४७१५ आशापीरबाबा देवस्थानाचे अंतर्गत भागातच बसविण्याबाबत. श्री. भागवत विठोबा जाधव, एन ४१/ सी./डी.१/२४/८,डॉ. आंबेडकर गार्डन जवळ,त्रिमुर्ती चैक, उंटवाडी रोड,सिडको नविन नाशिक ४२२००८(ग्रा.क्र.१५५१५०१२७६४९) १९६
०७/१२/२०१७
Download now
२२/१७
१९/०९/२०१७
रिफंड आॅफ एक्सेस बिल्ड् ट्रान्समिशन चार्जेस फॉर पार्ट इलेक्ट्रीसीटी परचेसड् थ्रु ओपन अॅसेस फ्रॉम एप्रील १६ टु डिसें.१६. चुकीच्या बिलाबाबत विजपुरवठा खंडीत करण्याची नोटीस दिल्याबाबत मे.थायसनकृप इलेक्ट्रीकल्स् स्टिल इंडीया प्रा.लि.पोस्ट गोंदे , व्हीलेज वाडीव-हे, ता. इगतपुरी जि. नाशिकग्रा.क्र.०५२०८९००६९९६)श्री. संतोष इद्रभान गोरे,आॅफीस नं.७, यशोमंदीर अव्हेन्यु, कॉलेजरोड,पाटील लेन नं.१ जवळ, नाशिक ४२२००५, २०३
१४/१२/२०१७
Download now
२३/१७
२९/०९/२०१७
चुकीच्या बिलाबाबत विजपुरवठा खंडीत करण्याची नोटीस दिल्याबाबत श्री. संतोष इद्रभान गोरे,आॅफीस नं.७, यशोमंदीर अव्हेन्यु, कॉलेजरोड,पाटील लेन नं.१ जवळ, नाशिक ४२२००५,(ग्रा.क्र.०४९०१०२५१८८४) १९१
१४/११/२०१७
Download now

Urja
Empowering the Consumer