भार नियमन शिष्टाचार

क्रमांक. लोड शेडिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रके दिनांक फाईल
      1 फिडरवाईज भारनियमनाकरिता मार्गदर्शक तत्वे 14/08/2012
      2 भार नियमन परिपत्रक ४६:भार नियमन प्रोटोकॉल 14/01/2013
      3 परिपत्रक क्र. ४७ : सिंगल फेजिंग स्किम फीडर्स आणि AG सेप्रेटेड फीडर्स विथ SDT करिता भार नियमन प्रोटोकॉल 19/06/2014
      4 परिपत्रक क्र. ४८ : नक्षलग्रस्त भागातील फीडरची वितरण वाणिज्य हानीची गणना करण्याचे निकष 02/07/2014
      5 परिपत्रक ५१ व जोडपत्रे 04/10/2017
      6 AG Load Management (AGLM) Circular No.53 09/10/2018
      7 Circular No. 54 Regarding 3 Phase Availability To AG Load Management (AGLM) Scheme Feeders 19/12/2018
      8 Time Schedule of 8 hrs day time supply on AG LM feeders under “Mukhyamantri Sour Krishi Vahini Yojana” 01/10/2020
      9 Time schedule of 08 hours day time 3-phase power supply to Ag consumers connected on AGLM feeders of substations where solar power projects of capacity 2 to 10 MW are connected and commissioned under “Mukhyamantri Sour Krishi VahiniYojana (MSKVY)” 02/11/2020
      10 Circular No. 55 : Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management (AGLM) Scheme feeders for the month of October-2021 06/10/2021
      11 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management (AGLM) Scheme feeders for the month of November-2021 29/10/2021
      12 Revised Time Schedule for giving 3 phase availability to Ag Load Management (AGLM) Scheme feeders for the month of December-2021 29/11/2021
      13 Time schedule of 08 hours day time 3-phase power supply to Ag consumers connected on AGLM feeders of substations where solar power projects of capacity 2 to 10 MW are connected and commissioned under “Mukhyamantri Sour Krishi VahiniYojana (MSKVY)” 29/11/2021
      14 Time Schedule for giving 3-phase power availability to AgLM Scheme feeders for the month of January-2022 to March-2022 30/12/2021
      15 Time Schedule for giving 3-phase power availability to AgLM Scheme feeders for the month of April-2022 to June-2022 31/03/2022
      16 Circular No. 56: ” Temporary revision in Load Shedding Time Schedule and existing load shedding protocol and detailed guidelines for implementation thereof.” 18/04/2022
Font Resize