म. रा. वि. मं. सूत्रधारी कंपनीचे संचालक मंडळ

एमएसईबी सुत्रधारी कंपनीचे संचालक मंडळ


अध्यक्ष


उपाध्यक्ष

श्री. दिनेश वाघमारे (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव-उर्जा , महाराष्ट्र शासन

श्री. संजय खंडारे (भा.प्र.से.)
संचालक

श्री. राजीव मालेवार
संचालक (S&E) (I/C)

श्रीमती. जुईली वाघ
महिला संचालक
Font Resize