भार नियमन शिष्टाचार

क्रमांक. लोड शेडिंगसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रके तारीख फाईल
1 फिडरवाईज भारनियमनाकरिता मार्गदर्शक तत्वे 14/08/2012
2 भार नियमन परिपत्रक ४६:भार नियमन प्रोटोकॉल 14/01/2013
3 परिपत्रक क्र. ४७ : सिंगल फेजिंग स्किम फीडर्स आणि AG सेप्रेटेड फीडर्स विथ SDT करिता भार नियमन प्रोटोकॉल 19/06/2014
4 परिपत्रक क्र. ४८ : नक्षलग्रस्त भागातील फीडरची वितरण वाणिज्य हानीची गणना करण्याचे निकष 02/07/2014
5 परिपत्रक ५१ व जोडपत्रे 04/10/2017
6 कृषी भार व्यवस्थापन (एजीएलएम) परिपत्रक क्रमांक .53 09/10/2018
7 परिपत्रक क्रमांक 54: कृषी भार व्यवस्थापन (एजीएलएम) योजने साठी 3 फेज फीडर उपलब्धतेबाबत 19/12/2018
8 एप्रिल -19 ते जून -19 पर्यंत कृषी लोड व्यवस्थापन (एजीएलएम) योजनेच्या फीडरला 3 फेज ची उपलब्धता देण्यासाठी सुधारित वेळ वेळापत्रक 30/03/2019
9 जुलै -19 ते सप्टेंबर -19 पर्यंत कृषी लोड व्यवस्थापन (एजीएलएम) योजनेच्या फीडरसाठी सुधारित वेळापत्रक. 27/06/2019
10 ऑक्टो -19 ते डिसे -19 पर्यंत कृषी लोड व्यवस्थापन (एजीएलएम) योजनेच्या फीडरला 3 फेज ची उपलब्धता देण्यासाठी सुधारित वेळापत्रक 30/09/2019
11 जानेवारी -2020 ते मार्च -2020 या कालावधीत कृषी लोड व्यवस्थापन (एजीएलएम) योजनेच्या फीडरला 3 फेज ची उपलब्धता देण्याचे सुधारित वेळापत्रक 31/12/2019
12 एप्रिल -2020 ते जून -2020 या कालावधीत कृषी लोड व्यवस्थापन (एजीएलएम) योजनेच्या फीडरला 3 फेज ची उपलब्धता देण्याचे सुधारित वेळापत्रक 30/03/2020

Urja
Empowering the Consumer