दर तपशील

महावितरण वीजदर तपशील

क्रमांक. महावितरण शुल्क दस्तऐवज फाईल
   7 1 एप्रिल 2020 पासून प्रभावी टॅरिफ ऑर्डर
    6 1 सप्टेंबर 2018 पासून प्रभावी टॅरिफ ऑर्डर.
    5 1 नोव्हेंबर 2016 पासून प्रभावी टॅरिफ ऑर्डर.
    4 1 जून 2015 पासून प्रभावी टॅरिफ ऑर्डर.
    3 1 जून 2015 पासून प्रभावी टॅरिफ ऑर्डर.
    2 निम्न आणि उच्च ताण दर शुल्क पुस्तिका (1 ऑगस्ट, 2012 पासून प्रभावी)
    1 1 सप्टेंबर 2010 पासून विस्तृत दर ऑर्डर

महानिर्मिती वीजदर दस्तऐवज

क्रमांक. शीर्षक दुवा
    1 महानिर्मितीच्या विद्युतकेंद्रासाठी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ चे मंजूर केलेले वीज दर
    2 महानिर्मितीच्या विद्युतकेंद्रासाठी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ चे मंजूर केलेले वीज दर

Urja
Empowering the Consumer