मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना - २.०

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना - २.०

महावितरण उपकेंद्रांची यादी
Search
District
अनुक्रमांक जिल्हा तालुका उपविभाग उपकेंद्राचे नाव उपकेंद्राचे कोड स्थापित क्षमता (मेगावाट) सोलर प्लांटची क्षमता (मेगावाट) जमीन आवश्यक (एकरात)