मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना - २.०

शासन निर्णय
वर्तमान निर्णय :
अनुक्रमांक शासन निर्णय क्र. दिनांक फाइल
GOM.GR : सौर प्र-२०२३/प्र.क्र.९५/ऊर्जा-७ ०८-मे-२०२३
जुने निर्णय :
अनुक्रमांक शासन निर्णय क्र. दिनांक फाइल
GOM.GR : सौर प्र-२०१८/प्र.क्र.२६/ऊर्जा-७ १७-मार्च-२०१८
GOM.GR : सौर प्र-२०१६/प्र.क्र.३५४/ऊर्जा-७ १४-जून-२०१७