• पारेषण विरहित 1 लाख सौरकृषी पंप टप्प्या टप्प्यात उपलब्ध करुन देणे.
  • सौर कृषीपंपासोबत दोन डि.सी. एल.ई.डी बल्ब, मोबाईल चार्जिंग व बॅटरी चार्जिंगची सुविधा (बॅटरी लाभार्थांनी घ्यावी) यांचा समावेश
  • या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शासन निर्णय व आदेशातील पात्रता अटी व शर्तीनुसार लाभार्थ्यांना भरावयाची रक्कम:
Category 3 HP DC Motor Pump Set 5 HP DC Motor Pump Set
Rate Determined from open bid inclusive GST @ 9% (Rs.) 1,65,594 2,47,106
Open Category(10%) 16,560 24,710
SC / ST Category(5%) 8,280 12,355

वर नमूद केलेल्या भरावयाच्या रक्कमेतून लाभार्थ्यानी महावितरणकडे या अगोदर नविन कृषीपंपासांठी (प्रलबिंत) वीज जोडणीसाठी भरलेली रक्कम समायोजित करुन उर्वरित शिल्लक रक्कमेचा भरणा करावयाचा आहे. याकरीता लाभार्थ्यानी समंती पत्र देणे आवश्यक असून ते महावितरण कंपनीच्या संबंधित उपविभागीय कार्यालयात सौर कृषीपंपाच्या मागणी अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.

याबाबतची संपूर्ण माहिती महावितरण कंपनीच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.वर दर्शविलेल्या रक्कमेचा भरणा यथाशिघ्र करुन संबंधित महावितरण कार्यालयास अवगत करणे आवश्यक आहे. जेणे करुन लाभार्थ्यांचे नाव सौर कृषीपंप योजनेमध्ये समाविष्ट करुन सौर कृषीपंपासाठी पात्र लाभार्थी म्हणून घोषित करण्यात येईल.