महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

महावितरण टोल-फ्री

१८००-१०२-३४३५

१८००-२३३-३४३५

राष्ट्रीय टोल फ्री संपर्क

१९१२ / १९१२०

महावितरणची परिपत्रके

अनुक्रमांक शीर्षक डाउनलोड
1. कृषी पंप जोडणी धोरण अंमलबजावणी