महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

महावितरण टोल-फ्री

१८००-१०२-३४३५

१८००-२३३-३४३५

राष्ट्रीय टोल फ्री संपर्क

१९१२ / १९१२०

महावितरण कृषी योजना २०२० मोबाईलॲप

मा. लोकप्रतिनिधी साठी मोबाईल ॲप डाउनलोड
ॲप वापरण्याकरिता तपशीलवार माहिती