जाहीर सूचना – नवीन ३३ KV घोट, ३३ KV येणापूर, ३३ KV तळोधी व ३३ KV भेंडाळा विद्युत वाहिन्या कार्यान्वित करण्याबाबत