महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

महावितरण टोल-फ्री

१८००-२१२-३४३५

१८००-२३३-३४३५

राष्ट्रीय टोल फ्री संपर्क

१९१२ / १९१२०

लँड बँक पोर्टल

प्रस्तावना:
  • महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना जाहिर केली असून शासन आदेश दि.१४.०६.२०१७ आणि दि.१७.०३.२०१८ रोजी निर्गमित केले आहेत.
  • सदर योजनेअंतर्गत कृषि भारित वितरण उपकेंद्रापासून ५ कि.मी.च्या परिसरामध्ये ०.५ ते १० मे.वॅ. क्षमतेचे विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प अस्थापित करून शेतकऱ्यांना दिवस वीज देण्याचे उद्दिष्टे ठेवले आहे.
  • महाराष्ट्र शासनाने दि. २७.०१.२०२१ रोजी कृषि धोरण जाहिर केले असुन त्यामध्ये लँड बँक पोर्टल समाविष्ट केले आहे.