महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

महावितरण टोल-फ्री

१८००-२१२-३४३५

१८००-२३३-३४३५

राष्ट्रीय टोल फ्री संपर्क

१९१२ / १९१२०

लँड बँक पोर्टल

शासन निर्णय
अनुक्रमांक शासन निर्णय क्रमांक दिनांक फाइल
संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५ १८-डिसेम्बर-२०२०