सहाय्यक महाव्यवस्थापक (मासं), व्यवस्थापक (मासं), महाव्यवस्थापक (वित्त आणि लेखा) आणि  सहाय्यक महाव्यवस्थापक (वित्त आणि लेखा) या पदांच्या कागदपत्रे पडताळणीअंती पात्र  व अपात्र आढळून येणाऱ्या उमेदवारांची यादी.