वीज कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्तसानुग्रह अनुदान देण्याबाबत तत्वत: मान्यता