जाहीर सूचना – नवीन ११ केव्ही घारगाव गावठाण विद्युत वाहिनी कार्यान्वित करण्याबाबत