:: महावितरण - महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित::
 
लोगो
>मुख्य पृष्ठमुख्य पृष्ठ
>मराविविकंम विषयी मराविविकंम विषयी
>ग्राहक सेवाग्राहक सेवा
नवीन  वीज जोडणीसाठी अर्ज  
ऑनलाइन वीज आकार देयके पहाण्याची व त्यांची भरणा करण्याची सुविधा
ग्राहक वेब स्वयंसेवा  
महावितरण ग्राहक मोबाईल अॅप  
प्रिपेड मीटर रिचार्ज प्रणाली
गो ग्रीन साठी अर्ज
कामगिरीची मानके
वीज पुरवठा संहिता आणि वीज पुरवठ्याच्या अन्य शर्ती
वीज पुरवठ्याच्या शर्ती -मराविविकंम
वीज ग्राहकांचे अधिकार
अर्जाचा नमुना
NCE/CPP निर्णयांसाठी नागरिकांची सनद
ग्रीड कनेक्टिव्हिटी प्रोसिजर
वितरण मुक्त प्रवेश
सौर रूफ नेट मीटरिंग  नवीन
ओपन एक्सेस अर्ज   नवीन
उच्च दाब ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली  नवीन
आपल्या देयकाचे स्वरूप जाणून घ्या
कॉल सेंटरच्या संपर्कासाठी तपशील
वीज ग्राहक सुविधा केंद्र
   अधिक...   
>वितरण हानीवितरण हानी
>माहितीचा अधिकारमाहितीचा अधिकार
>प्रकल्प प्रकल्प
>कर्मचारी सुविधा कर्मचारी सुविधा
>निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी  सूचनानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना
>छायाचित्र  दालनछायाचित्र दालन
>वीज  चोरी वीज चोरी
>प्रसिध्दीपत्रक प्रसिध्दीपत्रक
>महावितरण विद्युत वार्तामहावितरण विद्युत वार्ता
>प्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभागप्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभाग   
>महावितरण संग्रहितमहावितरण संग्रहित
>विनियामक माहितीविनियामक माहिती
>भार व्यवस्थापनभार व्यवस्थापन
>मानव संसाधन विभागमानव संसाधन विभाग
>रोजगार आणि सुसंधीरोजगार आणि सुसंधी
>डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी
>पुरवठाकरण्यासाठी सेवापुरवठाकरण्यासाठी सेवा
>महत्वाचे दुवे (लिंक)महत्वाचे दुवे (लिंक)
>इतर इतर
 
महावितरणमहावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी

 

अ.क्र.

नाव

पदनाम

कार्यालय दूरध्वनी

१.

 श्री. संजीव कुमार (भा.प्र.से.)

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

२६४७४६४४

२.

 श्री. अभिजीत देशपांडे

संचालक (संचालन)

२६४७४७५०/२२७०९०४३

३.

 श्री. सुनिल पिंपळखुटे

संचालक (वित्त)

२६४७२९१२/२२६५०७९६

४.

 श्री दिनेश साबू

संचालक (प्रकल्प)

२६४७४५०७/२२६१९२७७

५.

 श्री. सुरेंद्र पांडे

संचालक
(दक्षता व सुरक्षा )

२२६१९६००

६.

श्री सचिन ढोले  

कार्यकारी संचालक
(मानव संसाधन)

२६४७५१२८

७.

श्री. अशोक चव्हाण

कार्यकारी संचालक
(वितरण -१,वाणिज्य )

२६४७८७४७

८.

 

कार्यकारी संचालक
(वितरण -३,पायाभूत आराखडा

२६४७२६४५

९.

 श्री. शंकर शिंदे 

कार्यकारी संचालक
(वितरण -२)

२६४७४७५१

१०.

 श्री. चंद्रशेखर येरमे  

कार्यकारी संचालक
(वितरण -४,प्रकल्प )

२६४७०९००

११.

 सौ. अंजली गुडेकर

कंपनी सचिव

२६४७०९५३

१२ .

 श्री. मंगेश कोहाट

मा. व्यवस्थापकीय संचालकांचे विशेष कार्य अधिकारी

२६४७४२११

१३.

 श्री. भालचंद्र खंडाईत

मुख्य अभियंता
(वाणिज्य ) 

२६४७४७५३

१४.

 श्री. अंकुश नाळे

मुख्य अभियंता
(अंतर्गत सुधारणा व वीजदर नियामक विभाग) 

२६४७०६६२

१५ .

 श्री. सतीश पारटकर

मुख्य तपास अधिकारी

२४०३१०७९

१६.

 श्रीमती पुष्पा चव्हाण

मुख्य अभियंता
(एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना विभाग )

२६४७२८६८

१७ .

 श्री. भरत जाडकर

मुख्य अभियंता
(सामुग्री व्यवस्थापन)

२६४७३१३९

१८ .

 श्री.शिवाजी चाफेकरंडे

मुख्य अभियंता
(पायाभूत आराखडा)

२६४७७०००

१९ .

 श्री. सतीश चव्हाण

मुख्य अभियंता
(वीज खरेदी)

२६५८०६४५

२०.

 

मुख्य अभियंता
(वितरण)

२६४७८२५२

२१.

 श्री. सी. पी. वाघ

मुख्य अभियंता (स्थापत्य)

२६४७३७६२

२२.

 श्रीमती कविता घरत

मुख्य महाव्यवस्थापक
(तांत्रिक आस्था.)

२६५८१४६८

२३.

 

मुख्य महाव्यवस्थापक (अंतर्गत लेखा परिक्षण)

२६४७४२१६

२४.

 श्री. संदेश हाके

मुख्य महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन)

२६४७५९९५

२५.

 श्री. वाय. एम. गडकरी

मुख्य महाव्यवस्थापक (माहिती तंत्रज्ञान)

२६५८१००१ /
२६५३८५८५

२६.

 श्री. पी.एस. पाटील

सहमुख्य जनसंपर्क अधिकारी(I)

२६४७४५३६

२७.

 श्री. एस. आर. शिंदे

मुख्य विधी सल्लागार

२२६७१००५

२८.

 

मुख्य महाव्यवस्थापक (निगम लेखा)

२६५८१४७२

२९.

 

मुख्य महाव्यवस्थापक
(वित्त व लेखा)

२६५८१४७५

::  क्षेत्रीय कार्यालय  ::

३०

 

मुख्य अभियंता
(गुणवत्ता नियंत्रण-I),

०२५१-२२३५१५१

३१.

 श्री.श्रीकांत जलतारे

मुख्य अभियंता,
कल्याण परिमंडल

०२५१-२३०५९६०

३२.

 

मुख्य अभियंता,
भांडूप शहर परिमंडल

०२२-२५६६०६५२

३३.

 श्री. के. व्ही. अजनाळकर

मुख्य अभियंता,
कोकण परिमंडळ ,
रत्नागिरी

०२३५२-२२५८५२

३४

 श्रीमती रंजना पगारे

मुख्य महाव्यवस्थापक ,
(प्रशिक्षण व सुरक्षा) एकलहरे, नाशिक

०२५३-२८१२९४४

३५.

 

मुख्य अभियंता
(गुणवत्ता नियंत्रण-II), पुणे

०२०-२६१४००१७

३६.

 

मुख्य अभियंता,
पुणे परिमंडल

०२०-२६१३५७४०

३७.

 

मुख्य अभियंता,
कोल्हापूर परिमंडल

०२३१-२६५३५८३

३८.

 श्री. अनिल भोसले

मुख्य अभियंता,
लातूर परिमंडल

०२३८२-२५३३४४

३९.

 

मुख्य अभियंता
नांदेड परिमंडल

०२४६२-२८६८०१

४०.

 श्री. दीपक कुमठेकर

मुख्य अभियंता,
नाशिक परिमंडल

०२५३-२४६१७६७

४१.

 श्री. जिजोबा पारधी

मुख्य अभियंता
जळगाव परिमंडल

०२५७-२२७२९१७

४२.

 एन. एस. इरवाडकर

मुख्य अभियंता
बारामती परिमंडल

०२११२-२४४७७१

४३.

 

मुख्य अभियंता
(गुणवत्ता नियंत्रण-III)

०७१२-२५८८८५८

४४.

 

मुख्य अभियंता
नागपूर परिमंडळ

०७१२-२५९१९९३

४५.

 श्री. किशोर मेश्राम

मुख्य अभियंता
अकोला परिमंडळ ,अकोला

०७२४-२४३४७४०

४६.

 श्री. सुरेश गणेशकर

मुख्य अभियंता, औरंगाबाद परिमंडळ

०२४०-२३३१३४७

४७.

 श्री. सुहास रंगारी

मुख्य अभियंता, अमरावती परिमंडळ ,अमरावती

०७२१-२५५११६८

४८.

 श्री. दिलीप घुगल

मुख्य अभियंता,चंद्रपूर परिमंडळ,चंद्रपूर

०७१७२-२२७४११

४९.

 श्री. बी. के. जनवीर

मुख्य अभियंता,गोंदिया परिमंडळ,गोंदिया

०७१८२-२५३२४४/४५

 
 

 

 

 
 
 
 
 
शेवटचे पुनरावलोकन : Tuesday, 13-Dec-2016 12:18:11 IST
© २००४-२०१५ हे महावितरणचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित.
संकेतस्थळाची मालकी : महावितरण आणि देखभाल : इंटरपोल टेक्नोलॉजीस प्रायवेट लिमिटेड