:: महावितरण - महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित::
 
लोगो
>मुख्य पृष्ठमुख्य पृष्ठ
>मराविविकंम विषयी मराविविकंम विषयी
>ग्राहक सेवाग्राहक सेवा
ऑनलाइन वीज आकार देयके पहाण्याची व त्यांची भरणा करण्याची सुविधा
ग्राहक वेब स्वयंसेवा  
महावितरण ग्राहक मोबाईल अॅप  
प्रिपेड मीटर रिचार्ज प्रणाली
गो ग्रीन साठी अर्ज
कामगिरीची मानके
वीज पुरवठा संहिता आणि वीज पुरवठ्याच्या अन्य शर्ती
वीज पुरवठ्याच्या शर्ती -मराविविकंम
वीज ग्राहकांचे अधिकार
अर्जाचा नमुना
NCE/CPP निर्णयांसाठी नागरिकांची सनद
ग्रीड कनेक्टिव्हिटी प्रोसिजर
वितरण मुक्त प्रवेश
सौर रूफ नेट मीटरिंग  
ओपन एक्सेस अर्ज   
उच्च दाब ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली  
आपल्या देयकाचे स्वरूप जाणून घ्या
कॉल सेंटरच्या संपर्कासाठी तपशील
Ease Of Doing Business(EoDB)  नवीन
   अधिक...   
>वितरण हानीवितरण हानी
>माहितीचा अधिकारमाहितीचा अधिकार
>प्रकल्प प्रकल्प
>कर्मचारी सुविधा कर्मचारी सुविधा
>निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी  सूचनानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना
>छायाचित्र  दालनछायाचित्र दालन
>वीज  चोरी वीज चोरी
>प्रसिध्दीपत्रक प्रसिध्दीपत्रक
>महावितरण विद्युत वार्तामहावितरण विद्युत वार्ता
>प्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभागप्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभाग   
>महावितरण संग्रहितमहावितरण संग्रहित
>विनियामक माहितीविनियामक माहिती
>भार व्यवस्थापनभार व्यवस्थापन
>मानव संसाधन विभागमानव संसाधन विभाग
>रोजगार आणि सुसंधीरोजगार आणि सुसंधी
>डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी
>पुरवठाकरण्यासाठी सेवापुरवठाकरण्यासाठी सेवा
>महत्वाचे दुवे (लिंक)महत्वाचे दुवे (लिंक)
>इतर इतर
 
महावितरणमहावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी

 

अ.क्र.

नाव

पदनाम

कार्यालय दूरध्वनी

१.

 श्री. संजीव कुमार (भा.प्र.से.)

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

२६४७४६४४/२२६१९४९९

२.

 श्री. अभिजीत देशपांडे

संचालक (संचालन)

२६४७४७५०/२२७०९०४३

३.

 श्री. सुनिल पिंपळखुटे

संचालक (वित्त)

२६४७२९१२/२२६५०७९६

४.

 श्री दिनेशचंद्र साबू

संचालक (प्रकल्प)

२६४७४५०७/२२६१९२७७

५..

 श्री. चंद्रशेखर येरमे  

कार्यकारी संचालक
(वितरण -४,प्रकल्प )

२६४७०९००/२२६१९१००

श्री. सतीश चव्हाण

कार्यकारी संचालक
(वितरण -१,वाणिज्य )

२६४७८७४७/२२६१९१००

७.

श्री सचिन ढोले  

कार्यकारी संचालक
(मानव संसाधन)

२६४७५१२८/२२६१९१००

८.

 श्री. शंकर शिंदे 

कार्यकारी संचालक
(वितरण -२)

२६४७४७५१/२२६१९१००

९.

 श्री. अरविंद साळवे

कार्यकारी संचालक
( सुरक्षा व अंमलबजावणी )

२६५८०८३८/२२६१९१००

१०

 

कार्यकारी संचालक
(वितरण -३,पायाभूत आराखडा

२६४७२६४५/२६४७४२११

११.

 सौ. अंजली गुडेकर

कंपनी सचिव

२६४७०९५३/२२६१९१००

१२ .

 श्री. मंगेश कोहाट

मा. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांचे विशेष कार्य अधिकारी

२६४७४२११/२२६१९१००

१३.

 श्री. भालचंद्र खंडाईत

मुख्य अभियंता
(वाणिज्य ) 

२६४७४७५३/२२६१९१००

१४.

 श्री. अंकुश नाळे

मुख्य अभियंता
(वितरण व चाचणी विभाग ) 

२६४७८२५२/२२६१९१००

१५ .

 श्री. सतीश पारटकर

मुख्य तपास अधिकारी

२४०३१०७९

१६.

 श्रीमती पुष्पा चव्हाण

मुख्य अभियंता
(एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना विभाग )

२६४७२८६८

१७.

 श्री. पराग एच. जांभुळकर

मुख्य अभियंता
(सामुग्री व्यवस्थापन)

२६४७३१३९

१८.

 श्री.शिवाजी चाफेकरंडे

मुख्य अभियंता
(पायाभूत आराखडा)

२६४७७०००

१९.

 श्री. सी. पी. वाघ

मुख्य अभियंता (स्थापत्य)

२६४७३७६२

२० .

 श्री. परेश भागवत (प्रभारी)

मुख्य अभियंता
(वीज खरेदी)

२६५८०६४५

२१.

 श्रीमती कविता घरत (प्रभारी)

मुख्य अभियंता
(भार व्यवस्थापन )

२६४७०६६२

२२.

 श्रीमती कविता घरत

मुख्य महाव्यवस्थापक
(तांत्रिक आस्था.)

२६५८१४६८

२३.

 श्री. संदेश हाके

मुख्य महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन)

२६४७५९९५

२४.

 श्री. वाय. एम. गडकरी

मुख्य महाव्यवस्थापक (माहिती तंत्रज्ञान)

२६५८१००१ /
२६५३८५८५

२५.

 

मुख्य विधी सल्लागार

२२६७१००५

२६.

 श्री. पी.एस. पाटील

सहमुख्य जनसंपर्क अधिकारी(I)

२६४७४५३६

२७.

 श्री. संजय ढोके

सहमुख्य औद्यागिक संबंध अधिकारी

२६४७३७६०

२८

 श्रीमती रंजना पगारे

मुख्य महाव्यवस्थापक ,
(प्रशिक्षण व सुरक्षा) एकलहरे, नाशिक

०२५३-२८१२९४४

२९.

 श्री. सतीश तळणीकर (प्रभारी)

मुख्य महाव्यवस्थापक (अंतर्गत लेखा परिक्षण)

२६४७४२१६

३०.

 श्री. चंद्रशेखर गद्रे (प्रभारी)

मुख्य महाव्यवस्थापक
( निगम व वित्त)

२६५८१४७५

३१.

 सौ. स्वाती व्यवहारे (प्रभारी)

मुख्य महाव्यवस्थापक (निगम लेखा)

२६५८१४७२

::  क्षेत्रीय कार्यालय  ::

३२.

 

प्रादेशिक संचालक, औरंगाबाद

०२४०-

३३.

 श्री. सुरेश गणेशकर

मुख्य अभियंता, औरंगाबाद परिमंडळ

०२४०-२३३१३४७

३४

 श्री. बी. के. जनवीर

मुख्य अभियंता
जळगाव परिमंडल

०२५७-२२७२९१७

३५.

 

मुख्य अभियंता,
लातूर परिमंडल

०२३८२-२५३३४४

३६.

 

मुख्य अभियंता
नांदेड परिमंडल

०२४६२-२८६८०१

३७.

 

प्रादेशिक संचालक,कोकण विभाग, कल्याण

०२५१-

३८

 श्री. अनिल भोसले

मुख्य अभियंता
(गुणवत्ता नियंत्रण-I कल्याण ,मंत्रालय सामन्वय कक्ष),

८८७९६२७५५५

३९.

 श्री.सतीश करपे

मुख्य अभियंता,
भांडूप शहर परिमंडल

०२२-२५६६०६५२

४०.

 श्री.श्रीकांत जलतारे

मुख्य अभियंता,
कल्याण परिमंडल

०२५१-२३०५९६०

४१.

 श्री. दीपक कुमठेकर

मुख्य अभियंता,
नाशिक परिमंडल

०२५३-२४६१७६७

४२.

 श्री. के. व्ही. अजनाळकर

मुख्य अभियंता,
कोकण परिमंडळ ,
रत्नागिरी

०२३५२-२२५८५२

४३.

 श्री प्रसाद रेशमे

प्रादेशिक संचालक,नागपूर

०७१२-२५९३६०५

४४.

 श्री. किशोर मेश्राम

मुख्य अभियंता
(गुणवत्ता नियंत्रण-III)

०७१२-२५८८८५८

४५.

 

मुख्य अभियंता
अकोला परिमंडळ ,अकोला

०७२४-२४३४७४०

४६.

 श्री. सुहास रंगारी

मुख्य अभियंता, अमरावती परिमंडळ ,अमरावती

०७२१-२५५११६८

४७.

 श्री. दिलीप घुगल

मुख्य अभियंता,चंद्रपूर परिमंडळ,चंद्रपूर

०७१७२-२२७४११

४८.

 श्री. जे. एम. पारधी

मुख्य अभियंता,गोंदिया परिमंडळ,गोंदिया

०७१८२-२५३२४४/४५

४९.

 श्री. आर. जी. शेख

मुख्य अभियंता
नागपूर परिमंडळ

०७१२-२५९१९९३

५०.

 श्री. संजय ताकसांडे

प्रादेशिक संचालक,पुणे

०२०-२५६३५९३३

५१.

 

मुख्य अभियंता
(गुणवत्ता नियंत्रण-II), पुणे

०२०-२६१४००१७

५२.

 एन. एस. इरवाडकर

मुख्य अभियंता
बारामती परिमंडल

०२११२-२४४७७१

५३.

 

मुख्य अभियंता,
कोल्हापूर परिमंडल

०२३१-२६५३५८३

५४.

 श्री. रामराव मुंडे

मुख्य अभियंता,
पुणे परिमंडल

०२०-२६१३५७४०

 
 

 

 

 
 
 
 
 
शेवटचे पुनरावलोकन : Thursday, 15-Jun-2017 18:53:36 IST
© २००४-२०१५ हे महावितरणचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित.
संकेतस्थळाची मालकी : महावितरण आणि देखभाल : इंटरपोल टेक्नोलॉजीस प्रायवेट लिमिटेड