:: महावितरण - महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित::
 
लोगो
>मुख्य पृष्ठमुख्य पृष्ठ
>मराविविकंम विषयी मराविविकंम विषयी
>ग्राहक सेवाग्राहक सेवा
ऑनलाइन वीज आकार देयके पहाण्याची व त्यांची भरणा करण्याची सुविधा
ग्राहक वेब स्वयंसेवा  
महावितरण ग्राहक मोबाईल अॅप  
प्रिपेड मीटर रिचार्ज प्रणाली
गो ग्रीन साठी अर्ज
कामगिरीची मानके
वीज पुरवठा संहिता आणि वीज पुरवठ्याच्या अन्य शर्ती
वीज पुरवठ्याच्या शर्ती -मराविविकंम
वीज ग्राहकांचे अधिकार
अर्जाचा नमुना
NCE/CPP निर्णयांसाठी नागरिकांची सनद
ग्रीड कनेक्टिव्हिटी प्रोसिजर
वितरण मुक्त प्रवेश
सौर रूफ नेट मीटरिंग  
ओपन एक्सेस अर्ज   
उच्च दाब ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली  
आपल्या देयकाचे स्वरूप जाणून घ्या
कॉल सेंटरच्या संपर्कासाठी तपशील
Ease Of Doing Business(EoDB)  
   अधिक...   
>वितरण हानीवितरण हानी
>माहितीचा अधिकारमाहितीचा अधिकार
>प्रकल्प प्रकल्प
>कर्मचारी सुविधा कर्मचारी सुविधा
>निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी  सूचनानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सूचना
>छायाचित्र  दालनछायाचित्र दालन
>वीज  चोरी वीज चोरी
>प्रसिध्दीपत्रक प्रसिध्दीपत्रक
>महावितरण विद्युत वार्तामहावितरण विद्युत वार्ता
>प्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभागप्रशिक्षण आणि सुरक्षा विभाग   
>महावितरण संग्रहितमहावितरण संग्रहित
>विनियामक माहितीविनियामक माहिती
>भार व्यवस्थापनभार व्यवस्थापन  NEW
>मानव संसाधन विभागमानव संसाधन विभाग
>रोजगार आणि सुसंधीरोजगार आणि सुसंधी
>डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी डिस्ट्रीब्युशन फ्रांचायझी
>पुरवठाकरण्यासाठी सेवापुरवठाकरण्यासाठी सेवा
>महत्वाचे दुवे (लिंक)महत्वाचे दुवे (लिंक)
>इतर इतर
 
महावितरणमहावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी

 

अ.क्र.

नाव

पदनाम

कार्यालय दूरध्वनी

१.

 श्री. संजीव कुमार (भा.प्र.से.)

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

२६४७४६४४/२२६१९४९९

२.

 श्री. जयकुमार श्रीनिवासन

संचालक (वित्त)

२६४७२९१२/२२६५०७९६

३.

  श्री. अभिजीत देशपांडे

संचालक (संचालन)

२६४७४७५०/२२७०९०४३

४.

 श्री दिनेशचंद्र साबू

संचालक (प्रकल्प)

२६४७४५०७/२२६१९२७७

५.

 श्री. अरविंद साळवे

कार्यकारी संचालक
( सुरक्षा व अंमलबजावणी )

२६५८०८३८/२६४७४२११

६.

 श्री सचिन ढोले

कार्यकारी संचालक
(मानव संसाधन)

२६४७५१२८/२२६१९१००

 श्री. सतीश चव्हाण

कार्यकारी संचालक
(वितरण -१,वाणिज्य )

२६४७८७४७/२२६१९१००

 श्री. प्रसाद रेशमे

कार्यकारी संचालक
(वितरण -३,पायाभूत आराखडा

२६४७२६४५/२६४७४२११

९..

  श्री. श्रीकांत जलतारे  

कार्यकारी संचालक
(देयके व वसुली )

२६४७०९००/२२६१९१००

१०..

 श्री. चंद्रशेखर येरमे  

कार्यकारी संचालक
(वितरण -४,प्रकल्प )

२६४७४७५३/२२६१९१००

११.

 श्री. शंकर शिंदे 

कार्यकारी संचालक
(वितरण -२)

२६४७४२११/२२६१९१००

१२.

 श्री. वाय. एम. गडकरी

कार्यकारी संचालक
(माहिती तंत्रज्ञान व ग्राहकसेवा )

२६५८१००१ /
२६५३८५८५

१३.

 सौ. अंजली गुडेकर

कंपनी सचिव

२६४७०९५३/२२६१९१००

१४ .

 श्री. मंगेश कोहाट

मा. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांचे विशेष कार्य अधिकारी

२६४७४२११/२२६१९१००

१५.

 श्री. सुखदेव शेरकर (प्रभारी)

मुख्य अभियंता
(वाणिज्य ) 

२६४७४७५३/२२६१९१००

१६.

 श्री. किशोर शेगावकर (प्रभारी)

मुख्य अभियंता
( वितरण व अंतर्गत सुधारणा )

२६४७८२५२/२२६१९१००

१७ .

 श्री. सतीश पारटकर

मुख्य तपास अधिकारी

२४०३१०७९

१८.

 श्री. आनंद रायदुर्ग (प्रभारी)

मुख्य अभियंता
(एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना विभाग )

२६४७२८६८

१९.

 श्री. पराग एच. जांभुळकर

मुख्य अभियंता
(सामुग्री व्यवस्थापन)

२६४७३१३९

२०.

 श्री.भरत जाडकर

मुख्य अभियंता
(पायाभूत आराखडा)

२६४७७०००

२१ .

 श्रीमती कविता घरत

मुख्य अभियंता
(वीज खरेदी)

२६५८०६४५

२२.

 श्री. सी. पी. वाघ

मुख्य अभियंता (स्थापत्य)

२६४७३७६२

२३.

 श्री. अंकुश नाळे (प्रभारी)

मुख्य महाव्यवस्थापक
(तांत्रिक आस्था.)

२६५८१४६८

२४.

 श्री. सतीश तळणीकर

मुख्य महाव्यवस्थापक (चंद्रशेखर गद्रे परिक्षण)

२६४७४२१६

२५.

 श्री. संदेश हाके

मुख्य महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन)

२६४७५९९५

२६.

 श्री. पी.एस. पाटील

सहमुख्य जनसंपर्क अधिकारी(I)

२६४७४५३६

२७.

 श्री. अनिल कांबळे

सहमुख्य जनसंपर्क अधिकारी(II)

२६४७४२११/२६१९१००

२८.

 श्री. संजय ढोके

सहमुख्य औद्यागिक संबंध अधिकारी

२६४७३७६०

२९.

 श्री.रमेश गांधी

मुख्य विधी सल्लागार

२२६७१००५

३०.

 श्री.सतीश तळणीकर (प्रभारी)

मुख्य महाव्यवस्थापक (निगम लेखा)

२६५८१४७२

३१.

 सौ. स्वाती व्यवहारे

मुख्य महाव्यवस्थापक
( निगम व वित्त)

२६५८१४७५

३२

 श्रीमती रंजना पगारे

मुख्य महाव्यवस्थापक ,
(प्रशिक्षण व सुरक्षा) एकलहरे, नाशिक

०२५३-२८१२९४४

::  क्षेत्रीय कार्यालय  ::

३३.

  श्री. ओमप्रकश बकोरिया

सहव्यवस्थापकीय संचालक ,प्रादेशिक कार्यालय ,औरंगाबाद

०२४०-

३४.

 श्री. सुरेश गणेशकर

मुख्य अभियंता, औरंगाबाद परिमंडळ

०२४०-२३३१३४७

३५.

 श्री. राजाराम बुरूड

मुख्य अभियंता,
लातूर परिमंडल

०२३८२-२५३३४४

३६.

  श्री. अविनाश पाटोळे

मुख्य अभियंता
नांदेड परिमंडल

०२४६२-२८६८०१

३७

 श्री. बी. के. जनवीर

मुख्य अभियंता
जळगाव परिमंडल

०२५७-२२७२९१७

३८.

  श्री. सतीश करपे

प्रादेशिक संचालक,कोकण विभाग, कल्याण

०२५१-२२३५१५१/२२३५३५३

३९

 श्री. अंकुश नाळे

मुख्य अभियंता
(गुणवत्ता नियंत्रण-I कल्याण ,मंत्रालय सामन्वय कक्ष),

८८७९६२७५५५

४०.

 श्री. आर.डी. मुंडे

मुख्य अभियंता,
कल्याण परिमंडल

०२५१-२३०५९६०

४१.

 श्रीमती पुष्पा चव्हाण

मुख्य अभियंता,
भांडूप शहर परिमंडल

०२२-२५६६०६५२

४२.

 श्री. प्रभाकर पेठकर

मुख्य अभियंता,
कोकण परिमंडळ ,
रत्नागिरी

०२३५२-२२५८५२

४३.

 श्री. दीपक कुमठेकर

मुख्य अभियंता,
नाशिक परिमंडल

०२५३-२४६१७६७

४४.

 श्री. संजय ताकसांडे

प्रादेशिक संचालक,पुणे

०२०-२५६३५९३३

४५.

  श्री. अरुण थोरात

मुख्य अभियंता
(गुणवत्ता नियंत्रण-II), पुणे

०२०-२६१४००१७

४६.

 श्री. एम.जी. शिंदे

मुख्य अभियंता,
पुणे परिमंडल

०२०-२६१३५७४०

४७.

  श्री. किशोर परदेशी

मुख्य अभियंता,
कोल्हापूर परिमंडल

०२३१-२६५३५८३

४८.

 एन. एस. इरवाडकर

मुख्य अभियंता
बारामती परिमंडल

०२११२-२४४७७१

४९.

 श्री. भालचंद्र खंडाईत

प्रादेशिक संचालक,नागपूर

०७१२-२५९३६०५

५०.

 श्री. किशोर मेश्राम

मुख्य अभियंता
(गुणवत्ता नियंत्रण-III)

०७१२-२५८८८५८

५१.

  श्री. रफिक शेख

मुख्य अभियंता
नागपूर परिमंडळ

०७१२-२५९१९९३

५२.

 श्री. दिलीप घुगल

मुख्य अभियंता,चंद्रपूर परिमंडळ,चंद्रपूर

०७१७२-२२७४११

५३.

 श्री. जिजोबा पारधी

मुख्य अभियंता,गोंदिया परिमंडळ,गोंदिया

०७१८२-२५३२४४/४५

५४.

  श्री. अरविंद भादीकर

मुख्य अभियंता
अकोला परिमंडळ ,अकोला

०७२४-२४३४७४०

५५.

 श्री. सुहास रंगारी

मुख्य अभियंता, अमरावती परिमंडळ ,अमरावती

०७२१-२५५११६८

 
 

 

 

 
 
 
 
 
शेवटचे पुनरावलोकन : Saturday, 03-Feb-2018 16:20:18 IST
© २००४-२०१५ हे महावितरणचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित.
संकेतस्थळाची मालकी : महावितरण आणि देखभाल : इंटरपोल टेक्नोलॉजीस प्रायवेट लिमिटेड